فهرست جداول

۱-۱-اجزای مهارت های زندگی
۳-۱- اجزای مهارت های زندگی و سوالات مربوط به سنجش آنها
۴-۱- تماشاگر بودن برنامه ی کودک رنگین کمان
۴-۲- تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ
۴-۳- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله
۴-۴- تماشاگر بودن برنامه کودک رنگین کمان همراه با فرزند
۴-۵ تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ همراه با فرزند
۴-۶- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله همراه با فرزند
۴-۷- نوع نسبت والدین با کودکان
۴-۸- تعداد فرزندان دختر
۴-۹- تعداد فرزندان پسر
۴-۱۰ جنس والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک
۴-۱۱- سن والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک
۴-۱۲- تحصیلات والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک
۴-۱۳- شغل والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک
۴-۱۴- میزان تماشای برنامه کودک رنگین کمان در طول هفته
۴-۱۵- میزان تماشای برنامه کودک عموپورنگ در طول هفته
 
میزان تماشای برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله در طول هفته
۴-۱۷- میزان آموزش مهارت خودآگاهی به کودکان در برنامه کودک عمو پورنگ
۴-۱۸- میزان آموزش مهارت همدلی به کودکان در برنامه کودک عمو پورنگ
۴-۱۹- میزان آموزش مهارت انجام موفقیت آمیز کارها در نتیجه همکاری با دیگران به کودکان در برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله
۴-۲۰- میزان آموزش مهارت شناخت نگرانی، خشم و راههای کنترل آن به کودکان در برنامه کودک عموپورنگ
۴-۲۱- میزان آموزش مهارت روبرو شدن با موقعیت های استرس زا، ترسناک و حفظ آرامش به کودکان در برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله
۴-۲۲- میزان آموزش مهارت تصمیم گیری به کودکان در برنامه کودک رنگین کمان
۴-۲۳- میزان آموزش مهارت عدم اعتماد زود هنگام به دیگران در برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله
۴-۲۴- میزان آموزش مهارت ارتباط با دیگران و دوست یابی به کودکان در برنامه کودک رنگین کمان
۴-۲۵- میزان آموزش مهارت حل مشکلات به شیوه صحیح به کودکان دربرنامه کودک رنگین کمان
۴-۲۶- میزان تاثیر حضور مجری خانم در کنار مجری مرد بر جذابیت برنامه کودک رنگین کمان
۴-۲۷- میزان تاثیر فضای موزیکال و شاد استودیو برنامه های کودک بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا
۴-۲۸- میزان تاثیر لباس های مجریان با رنگهای شاد و روشن در برنامه های کودک بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا
۴-۲۹- میزان تاثیر حضور عروسکهای نمایشی در کنار مجریان در برنامه های کودک بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا
۳۰-۴- میزان تاثیر حضور امیر محمد به عنوان مجری در برنامه کودک عموپورنگ بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا
۱۳
۶۹
۷۸

Tags: