فتیله ۲ : پخش در روزهای جمعه و ایام تعطیل از شبکه ۲
عمو پورنگ : پخش هر روزه از شبکه ۲
۲- توجه به تعداد بالای پخش برنامه های مورد نظر، در این پژوهش برنامه های پخش شده در ماه اردیبهشت ۹۳ ، مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به پخش هر روزه برنامه رنگین کمان ، از هر هفته یک روز انتخاب شد :
– هفته ی اول اردیبهشت ، روز ۲ دوشنبه.
– هفته ی دوم اردیبهشت ، روز ۴ شنبه.
– هفته ی سوم اردیبهشت ، روز ۵ شنبه.
– هفته ی چهارم اردیبهشت ، روز شنبه.
با توجه به پخش برنامه فتیله جمعه تعطیله در روزهای جمعه و ایام تعطیل ، برنامه ی جمعه ی هفته ی اول ، هفته دوم ، هفته ی سوم و برنامه ی روز ۳ شنبه هفته ی چهارم اردیبهشت ماه انتخاب می شود.
با توجه به پخش برنامه ی عمو پورنگ تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه در روزهای ۴ شنبه، ۵ شنبه و جمعه هر هفته انتخاب برنامه ها به شرح ذیل می باشد:
– هفته ی اول اردیبهشت ، روزهای ۴ شنبه و ۵ شنبه.
– هفته ی دوم اردیبهشت ، روزهای ۵ شنبه و جمعه.
۳-جهت بررسی اهداف پژوهش در برنامه های مورد نظر با همکاری و نظر خواهی از اساتید ارتباطات ، فعالان و تهیه کنندگان برنامه های کودک مشاهده نامه طراحی گردید.
۴- برای هر برنامه ی کودک مورد نظر مشاهده نامه جداگانه توزیع شد.
۵- مشاهده نامه ها بین ۱۲۰ نفر از والدین که کودکانشان تماشاگر برنامه های کودک هستند توزیع شد و از بین پرسشنامه های توزیع شده ۱۱۶ پرسشنامه تکمیل و تحویل پژوهشگر داده شد.
۶- جهت بررسی نظر فعالان و تهیه کنندگان برنامه های کودک ، بین ۲۰ نفر از آنان نیز مشاهده نامه توزیع شد.
قبل از تکمیل پرسشنامه ها،‌ از تکمیل کنندگان مشاهده نامه ها پرسش شد که در صورت عدم تماشای برنامه ها در روزهای معین شده، سی دی ضبط شده از برنامه ها در اختیار آنان قرار گرفت تا پس از مشاهده برنامه نسبت به تکمیل مشاهده نامه ها اقدام نمایند.
۸- در برنامه های کودک انتخاب شده ،‌ تهیه کنندگان و سازندگان برنامه ها بیشتر از طریق ایفای نقش و بازی نمایشی، توجه به متن و دیالوگ های بیان شده،‌ توجه به ارزش های فرهنگی – اجتماعی – انسانی و قوانین حاکم بر جامعه، سخنرانی و دعوت از مهمان ، شرکت فعالانه کودکان مهمان در برنامه، حل مسئله با استفاده از خرد جمعی،‌ مسابقه، استفاده از شعر ، موسیقی و جذابیت های بصری در تلاش هستند تا مفاهیم مورد نظر از جمله مهارت های زندگی را به مخاطبان به ویژه کودکان آموزش دهند.
۹-با توجه به نوع و کارایی مهارت های زندگی نحوه ی اجرای برنامه ها بر آموزش مهارت های زندگی تاثیرگذار می باشد که در این پژوهش روش مورد نظر آموزش مهارت های زندگی به شرح ذیل می باشد:
۱- آموزش مهارت خودآگاهی از طریق ایفای نقش،‌ توجه به ارزش ها ، بحث گروهی.
۲-آموزش مهارت همدلی از طریق ایفای نقش و بازی نمایشی، شرکت فعالانه کودکان مهمان در اجرای آیتم های در نظر گرفته شده.
۳-آموزش مهارت های ارتباط موثر و روابط بین فردی از طریق بحث گروهی .
۴-آموزش مهارت تفکر خلاق از طریق توجه به جذابیت های بصری ، استفاده از شعر و موسیقی.
۵- آموزش مهارت تصمیم گیری از طریق توجه به متن، دیالوگ های بیان شده،‌ توجه به ارزش های فرهنگی – اجتماعی – انسانی و قوانین حاکم بر جامعه.
۶-آموزش مهارت حل مسئله از طریق بحث گروهی و حل مسئله گروهی.
۷-آموزش مهارت تفکر انتقادی از طریق ایفای نمایش، توجه به متن و دیالوگ، توجه ارزش ها.
۸-آموزش مهارت مقابله با هیجان از طریق برگزاری مسابقه.
۹-آموزش مهارت مقابله با استرس از ایفای نقش ، سخنرانی و دعوت از مهمان.
– پس از تکمیل مشاهده نامه ها، اطلاعات حاصل بررسی و پس از تحلیل در فصل چهار به صورت توصیفی بیان می شود.
۳-۳- نوع پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش به صورت روش کتابخانه ای و روش بازنمایی- نشانه شناسی – می باشد.
۳-۴- واحد تحلیل
در این پژوهش خصوصیات و ویژگی های مطرح در هر صحنه برحسب مقوله های مورد نظر به عنوا واحد تحلیل محسوب می شود.
۳-۵- مقوله های پژوهش
جدول ۳-۱- مهارت های زندگی و سوالات مربوط به سنجش آنها

مهارت ها اجزاء
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
Tags: