بررسی آموزش مهارت مقابله با استرس
بررسی آموزش مهارت تصمیم گیری
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۵-۱- سوال اصلی تحقیق:
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت های زندگی آموزش داده می شود؟
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق:
 
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت خودآگاهی آموزش داده می شود؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت تصمیم گیری آموزش داده می شود ؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت مقابله با استرس آموزش داده می شود ؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت همدلی آموزش داده می شود ؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت ارتباط موثر آموزش داده می شود ؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت حل مسئله آموزش داده می شود؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت روابط بین فردی موثر آموزش داده می شود ؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت تفکر انتقادی آموزش داده می شود ؟
آیا در برنامه های کودک تلویزیون مهارت مقابله با هیجان آموزش داده می شود ؟
۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنۀ مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
۱-۶-۱- قلمرو مکانی
این تحقیق در خصوص نحوه آموزش مهارت های زندگی در برنامه های کودک تلویزیون از منظر والدین دارای کودکان ۱۱ تا ۱۸ ساله می باشد.
۱-۶- ۲- قلمرو زمانی
این تحقیق در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ انجام پذیرفت.
۱-۶-۳ – قلمرو موضوعی
در این تحقیق آموزش مهارت های زندگی در برنامه های کودک مورد مطالعه قرار گرفت.
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح مینمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند:
الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود.
ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد (ساروخانی،۱۳۸۰: ۹۰). بنابراین مفهوم سازی کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است.
در یک تحقیق علمی عدم مشخص کردن تعریف نظری مفاهیم مورد استفاده و تعیین حدود و ثغور آنها، ممکن است بین برداشتهای محقق و دیگران نوعی سوء تفاهم را به وجود آورد. از این رو با تعریف مفاهیم نظری تحقیق سعی گردید که ابتدا در باب مفاهیم به کار برده شده در تحقیق حاضر یک پیش زمینهای حاصل گردد تا مفاهیم به کار برده شده، عملیاتی گردند.
همچنین تعاریف عملکردی بر پایه تبدیل واقعیت به کمیت استوار هستند و زمانی میتوان تعاریف مذکور را عملکردی قلمداد نمود که دارای ابعاد علمی و منطقی باشند و در تمامی فرایند تحقیق همان تعریف حفظ شود. هم چنین مفید و مؤثر بودن تعاریف عملکردی، از دیگر نکات اساسی است که باید مورد توجه واقع شود (همان منبع : ۹۲). تعریف عملیاتی و شاخص سازی متغیرها و مولفههای موجود در این تحقیق به قرار ذیل است:
۱-۷-۱- تعریف نظری متغیرها:
۱-۷-۱-۱- بازنمایی: مفهوم بازنمایی در مطالعات رسانه ای جنبه محوری دارد. این مفهوم با تلاش هایی که برای ترسیم واقعیت صورت می گیرد، رابطه تنگاتنگ دارد. بازنمایی را «تولید معنا از طریق چارچوب های مفهومی و زبان» تعریف می کنند. جریان مداوم و مکرر بازنمایی رسانه ها از جهان واقع، به طرز قوی بر ادراکات و کنش های مخاطبان تأثیر می گذارد زیرا فرض بر این است که این بازنمایی ها عین واقعیت است (مهدی زاده، ۱۳۸۴: ۱۲۷-۱۲۶)
۱-۷-۱-۲- مهارت های زندگی : تعریف سازمان بهداشت جهانی از مهارت ‌های زندگی عبارت است از: توانایی انجام دادن رفتار سازگارانه و مثبت شخص به گونه‌ای که درمواجهه با چالش‌ها و ضرورت‌های زندگی روزمره بتواند با آنها کنار آمده و سلامت وی به مخاطره نیفتد. بر این اساس، مهارت‌های زندگی عبارت از تدابیری است که فرد در رویارویی با هر اتفاقی به کار می‌بندد تا مناسب‌ترین برخورد را داشته و بالاترین بهره‌وری را به دست آورد. مهارتهای زندگی شامل مهارت خودآگاهی ، همدلی ، ارتباط موثر، روابط بین فردی موثر، تفکر خلاق ، تصمیم گیری ، حل مسئله ، تفکر انتقادی ، مقابله با هیجان ، مقابله با استرس می باشد ( طارمیان ، ۱۳۷۹ : ۴) .
 
 
 
مهارت خودآگاهی : مهارت خودآگاهی به فرد کمک می کند تا بتوان شناخت بیشتری نسبت به خود ، خصوصیات ، نیازها ، اهداف ، نقاط قوت ، نقاط ضعف ، احساسات ، ارزشها ، حقوق و مسئولیت های خود را داشته باشد ( ناصری ، ۱۳۸۳ : ۱۶) .
مهارت ارتباط موثر : این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند نظرها ، عقاید ، خواسته ها، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. همچنین بتواند ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر جهت شروع و خاتمه ارتباطات برقرار نماید ( ناصری، ۱۳۸۳ : ۱۷).
مهارت حل مسئله : این مهارت به فرد کمک میکند تا به نحو موثرتری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری نمایند. مشکلات را تشخیص، بتواند علل و ارزیابی دقیق از آن به عمل آورد و راه حل هایی را شناسایی نمایند و در صورت ضرورت درخواست کمک نماید (همان : ۱۸).
مهارت مدیریت هیجان : این مهارت فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص داده، نحوه تاثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد ( همان : ۱۹ ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Tags: