ابعادمفهوم استراتژی:پایان نامه شناسایی و اولویت بندی

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

ابعادمفهوم استراتژی

استراتژیرا می­توان­یکمفهومچندبعدیدانستکهدربرگیرندهکلیهفعالیت­های اساسیسازمان بوده، باعثایجادحس ­یکپارچگی، وحدت، همسوییوموجودیت می­شود، ایجادتغییراتضروری القاییازمحیطرانیزتسهیل می­کند. آشناییباابعاداصلیزیر می­تواند نیلبه­یکتعریفواحداز مفهوماستراتژیراتسهیلکند.

  1. استراتژیبعنوانوسیلهایبرایبیانارادهوعزمسازماندرقالبعباراتاهدافبلندمدت، برنامه­هایاجرائی، واولویت­هایتخصیصمنابع.
  2. استراتژیبعنوانتبیینکنندهمنطقهرقابتیسازمان
  3. استراتژیبعنوانعکسالعملیدربرابرفرصتهاوتهدیداتبیرونیوقوت­هاوضعف­هایدرونی، بهمنظورکسببرتریرقابتیپایدار.
  4. استراتژیبعنوانطریقیبرایتبیینوظائفمدیریتیدرسطوحسازمانی، رشتهکاریووظیفهای
  5. استراتژیبعنوان­یکالگویمنسجم، پیوستهو­یکپارچهتصمیمات
  6. استراتژیبعنوانتبیینکنندهکمک­هایاقتصادیوغیراقتصادیکهسازماندرنظرداردبهذینفعانخودارائهدهد.
  7. استراتژیبعنوانبیانکنندهنیتاستراتژیک: گستردنسازمان

Alpha

  1. استراتژیبعنوانوسیلهایبرایتوسعهشایستگی­هایمحوریسازمان
  2. استراتژیبعنوانوسیلهایبرایسرمایهگذاریدرمنابعملموسوغیرملموسجهتتوسعهقابلیت­هابهمنظورحصولاطمینانازوجودبرتریمداوم. ( دفتر مطالعات و برنامه­ریزی استراتژیک، 1382)

 

دانلود پایان نامه