ارتباط بین مفاهیم نقدینگی-پایان نامه در مورد نقدینگی و اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

ارتباط بین مفاهیم نقدینگی

اگر چه تعاریف متفاوت نقدینگی به زمینه­های مختلف اقتصادی اشاره کرده است، اما آنها غیر مرتبط با همدیگر نیستند. ارتباط بین آن­ها حتی می­تواند به طور حسی تشخیص داده شود. در واقع، بررسی دقیقتر مؤید آن است که این تعاریف به پدیده­های اساسی یکسان اشاره می­کنند (موراسکی، 2008، 25).

با در نظرگرفتن نقدینگی دارایی و نقدینگی بازار می­توان گفت که دارایی­های نقدشونده، معمولاً در یک بازار مورد معامله قرار می­گیرند. در بازاری که تعداد زیادی معامله­کننده فعال هستند، آسانتر است که یک دارایی را به سرعت و در قیمت عادلانه فروخت. از طرف دیگر، نقدینگی بالای یک دارایی  موجب می­شود که سرمایه­گذارن بیشتر برای معامله، یک بازار نقدشونده را ایجاد کنند. علارغم این شباهت، این دو رویکرد مترادف نیستند. در وهله اول تمرکز نقدینگی دارایی­ها بر روی وضعیت سرمایه­گذارن فردی است. در حالی که نقدینگی بازار اشاره به وضعیت متوسط همه سرمایه­گذارن دارد. این بدین معنی است که سرمایه­گذارن با دسترسی­های گوناگون به بازار معین، نقدینگی دارایی­ها مورد معامله در این بازار را به صورت متفاوتی درک می­کنند. همچنین، رحجان زمان­های مختلف منجر به ارزیابی متفاوت از نقدینگی می­شود. در مقابل، نقدینگی بازار به ویژگی هر سرمایه­گذار فردی بستگی دارد. علاوه بر این، در حالی که تبدیل به وجه نقد برای نقدینگی دارایی مهم است، برای نقدینگی بازار، هر دو طرف معامله بازار یعنی فروشندگان و خریدارن، به نقدینگی بازار مرتبط می­شوند. در نتیجه، وجود بازار نقدشونده، باید نقدینگی دارایی­هایی که در این بازار مورد معامله قرار می­گیرد را تضمین کند، اما عکس این قضیه لزوماً صادق نیست. تحت شرایط معین یک دارایی می­تواند نقد شونده باشد حتی اگر در یک بازار غیر نقدشونده قرار داشته باشد. علاوه بر این، در حالت افراطی، حتی این موضوع قابل تصور است که نقدینگی بازار و نقدینگی دارایی در تضاد با یکدیگر باشد: بازار الف ممکن است نسبت به بازار ب نقدشونده­تر باشد، اما بعضی از سرمایه­گذارن ممکن است دارایی­های معامله شده در بازار الف را نسبت به دارایی­های معامله شده در بازار ب به صورت نقدینگی کتمر در نظر بگیرند. در مجموع می­توان گفت، نقدینگی دارایی­ها نسبت به نقدینگی بازارها مفهوم عمومی­تری به نظر می­رسد (موراسکی 2008، 28).

همچنین بین نقدینگی بازار یا دارایی و نقدینگی شرکت، علارغم تمرکز متفاوت این رویکردها می­توان ارتباطی برقرار کرد. از آن جایی که تنها را ممکن برای پاسخ­گو بودن به تعهدات مالی، توانایی پرداخت به صورت وجه نقد و در دسترس بودن وجه نقد است، توانایی شرکت برای فروش سریع دارایی­هایش برای حفظ نقدینگی بسیار مهم است. از این رو، اگر یک شرکت بخش بزرگی از دارایی­های کلی­اش را به شکل دارایی­های جاری نگه دارد، می توان آن شرکت را نسبت به دیگر شرکت­ها نقدشونده در نظر گرفت. به عبارت دیگر، شرکتی که سهام کافی از دارایی­های نقدشونده را نگه دارد، می­تواند نقدشونده باشد. میزان در دسترس بودن دارایی­های نقدشونده مهم است اما تنها عامل تعیین کننده در توانایی شرکت برای پرداختن تعهدات مالی نیست. ساختار  بدهی­ها و منابع اعتباری به شدت مستقل از قابلیت عرضه دارایی­ها در بازار است، اما آن­ها بر نقدینگی شرکت تاثیر می­گذارند. با این وجود، در دسترس بودن وجه نقد برای هر دو رویکرد مهم است (موراسکی 2008، 28).

دانلود پایان نامه