اقلام تعهدی-پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

دانلود پایان نامه

– اقلام تعهدی:

2-4-1حسابداری تعهدی:

صور تهاي مالی محصول اصلی سیستم گزارشگري مالی است.  از دیرباز سود حسابداري به عنوان رقمی ارزنده در مجموعه صورت‌های مالی به عنوان معیاري براي ارزیابی عملکرد شرکت و متعاقباً اتخاذ تصمیم‌های منطقی مورد توجه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی،  به ویژه سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه بوده است.  با پذیرش مبناي تعهدي براي محاسبه سود حسابداري،  می‌توان ادعا نمود که سود حسابداری از دو جزء نقدي و تعهدي تشکیل یافته است (هاشمی،  1389).

حسابداری تعهدی[1] (به عبارتی حسابداری ماندگار) نگاهی کلی به درآمدها و ثبت آنها داشته و به هزینه‌ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی‌های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی، قیمت تمام‌شده نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.  در این نظام مالی،  درآمدها در حساب سال مالی که تحقق‌یافته‌اند،  منظور می‌شوند؛ و هزینه‌ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود.  صرف‌نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد.

مديران از طریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداري، برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي،  سودهاي گزارش‌شده را تعديل می‌کنند.  از نظر بارث و ديگران (2005) به‌کارگیری برآوردها در صورت‌های مالي،  سود را تحت تأثير قرار می‌دهد و ممكن است منجر به سودي متفاوت با نتیجه عملكرد واقعي شركت شود.  به همين دليل سود گزارش‌شده با سود واقعی فاصله گرفته،  از عينيت كافي برخوردار نخواهد بود. (دستگیر، 1390)

در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت بر منابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف‌سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم،  می‌توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد. در نتیجه ثبت‌های حسابداری تعهدی، در صورت‌های مالی شرکت‌ها، اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی ”  به وجود می‌آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد ودرواقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشد که آن را در کلیه سازمان‌های انتفاعی قابل‌استفاده کرده است (حاجی ابراهیمی، 1387).

2-4-2 اقلام تعهدی :

دهان (2003) اقلام تعهدي را تفاوت بين سود ناشي از فعاليتهاي متداول و جريان وجه نقد ناشي از عمليات شركت تعريف می‌کند كه از قوانين و ثبتهاي حسابداري براي شناسايي درآمدها و هزینه‌ها ناشي می‌شود.

جونز، 1991،  تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می‌کند.  به استناد بند 23 استاندارد حسابداري شماره 1ايران،  مبناي شناسايي و گزارشگري سود حسابداري مبناي تعهدي است.  معمولاً استفاده از مبناي تعهدي در شناسايي و گزارشگري سود منجر به ايجاد اختلاف بين سود عملياتي گزارش‌شده با خالص جریان‌های نقدي حاصل از عمليات و گزارش يكسري اقلام تحت عنوان اقلام تعهدي در صورت‌های مالي خواهد شد.  (مهدوی، 1390) اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شود که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم‌بندی مورد قبول محققین می باشد.  الف) اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب) اقلام تعهدی اختیاری. درحالی‌که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند،  اقلام تعهدی اختیاری قابل‌اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشند. در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حساب‌های تجاری آن به کار می رود، اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حساب‌ها و اسناد دریافتنی، حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت‌ها، پیش‌پرداخت‌ها  و قسمتی از درآمدها و هزینه‌ها (البته افزایش یا کاهش در درآمدها و هزینه‌ها، نتیجه ثبت در دارایی‌ها و بدهی‌ها می باشد) و اقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج از آن ارتباطی ندارد، اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود، سود و زیان حاصل از کنار گذاری دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری، سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، آثار انباشته ناشی از تغییر در روش‌های پذیرفته‌شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه‌بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی‌گیرد. (مهدوی، 1390).

[1]– Accruals Accounting

دانلود پایان نامه