انواع برد تحمل گردشگری

دانلود پایان نامه

انواع برد تحمل گردشگری

هر منطقه یا ناحیه دارای ظرفیت محدودی در جذب گردشگر می باشد. این محدودیت ها را با مفهوم ظرفیت برد (TCC)[1] در چارچوب نظریه توسعه پایدار تبیین می کنند. ارائه تعریفی مشخص و قابل درک از ظرفیت برد گردشگری نیازمند بررسی آن به عنوان فرایند در دورن فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری      می باشد. این فرایند دارای دو فرایند موازی و تکمیلی است که می تواند یک چارچوب کلی جهت راهنمای جوامع محلی، برنامه ریزان و تصمیم سازان باشد. چارچوب مذکور شامل اصول، اهداف و سیاست هایی است که جهت تدوین برنامه گردشگری در یک ناحیه ای که به لحاظ ویژگی های خاص خود دارای ظرفیت های محلی گردشگری پایدار می باشد، به کار می رود. (فرهودی و شورجه، 1383) شکل 2-4 ظرفیت برد گردشگری به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری را نشان می دهد.

از ظرفیت برد تعاریف زیادی ارائه گردیده است که به تعدادی از آن ها به شرح زیر اشاره می شود:

 • سطحی از استفاده بازدید کنندگان در یک ناحیه که می توانند تجمع یابند، ظرفیت برد اساساً یک جنبه اکولوژیکی است که رابطه بین جمعیت و محیط طبیعی را بیان می کند. (سازمان جهانی گردشگری)
 • تعدادی از بازدید کنندگان که هیچگونه تخریب یا تغییر اکولوژیکی یا غیر قابل برگشت را برای یک اکوسیستم در درون یک ناحیه تولید نمی کند. یا حداکثر سطحی از استفاده تفرجگاهی است در قالب تعداد و فعالیت هایی که می تواند توسط یک ناحیه یا یک اکوسیستم قبل از کاهش غیر قابل قبول یا غیر برگشت پذیر در ارزش های اکولوژیکی رخ دهد. (Bucley,1999)
 • ظرفیت برد اساساً یک جنبه اکولوژیکی است که رابطه بین جمعیت و محیط طبیعی را بیان می کند.
 • ظرفیت تحمل، ظرفیت جذب جهانگرد در یک مقصد گردشگری، قبل از محسوس شدن آثار منفی توسط جمعیت محلی. سطحی از فعالیت که جامعه میزبان دیگر حضور گردشگران بیشتری را نمی پذیرد. (Abernenthy,2001) (فرهودی و شورجه، 1383،صص49-33)
 • ظرفیت تحمل سطحی از رشد گردشگری است که مردم محلی عدم تعادل در سطح هزینه های غیرقابل قبول اجتماعی توسعه گردشگری ملاحظه نمایند. دی آمور (1998) (سعیدا اردکانی،1382،صص66-49)

[1] )

انواع برد تحمل گردشگریTourism Carring Capacity

عوامل زیر تراکم تعداد گردشگران در عرصه های گردشگری را تعیین می کند:

 • عرصه جاذبه گردشگری قابل استفاده
 • نحوه استفاده از طبیعت
 • عوارض محیطی مجموعه گردشگری
 • الگوی مدیریتی عرصه گردشگری
 • توپوگرافی یا عوارض عرصه گردشگری
 • حساسیت سیستم اکولوژیکی
 • آستانه کاهش قابل قبول منابع طبیعی
 • سطح قابل قبول آلودگی های صوتی، هوا، آب
 • فراهم بودن امکانات و خدمات شامل بهداشت، امنیت عمومی، سرویس بهداشتی، بلیط، خدمات اطلاع رسانی، قهوه خانه، فروشگاه، محل اقامت، بانک برای گردشگران و کارکنان
 • فراهم بودن امکانات زیر بنایی مثل، جاده، سیستم حمل و نقل، برق، تأمین آب سالم، سیستم مدیریت پسماند. (Wafik & other,2011)

ترکیب های ظرفیت تحمل یا برد گردشگری عبارتند از:

الف) برد فیزیکی – اکولوژیکی

ب) برد اجتماعی – جمعیتی

ج) برد اقتصادی –  سیاسی

دانلود پایان نامه