انواع صندوق ها از نظر ابزارهای مورد استفاده-پایان نامه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

انواع صندوق ها از نظر ابزارهای مورد استفاده

صندوق ها را از نظر ابزارهای مورد استفاده و افق زمانی میتوان به صندوق های کوتاه مدت[1] شامل صندوق های بازار پول[2]و صندوق های بلند مدت شامل صندوق های بازار سهام[3] و صندوق های اوراق قرضه(اوراق بهادار با درآمد ثابت)[4] و صندوق های ترکیبی[5]، تقسیم بندی نمود.

2- 8- 4- 1  صندوق های بازار پول

صندوق هایی هستند که بر روی اوراق بهادار کوتاه مدت با سررسید حداکثر یک سال سرمایه گذاری میکنند و غالباً به دنبال منافع ثابت یا بهره کوتاه مدت هستند.ویژگی اصلی این صندوق ها ریسک پایین و بازده پایین(به ویژه در حالت پایین بودن نرخ بهره) می باشد. انواع این صندوق ها عبارت است از: صندوق های بازار پول معاف از مالیات[6]، صندوق های دولتی بازار پول مشمول مالیات[7]، صندوق های غیر دولتی بازار پول مشمول مالیات[8]، صندوق های ملی بازار پول معاف از مالیات[9].

2- 8- 4- 2  صندوق های اوراق قرضه

این صندوق ها در وهلۀ اول بر روی اوراق قرضه های دولتی یا شرکتی، سرمایه گذاری میکنند و هدف اصلی آنها ایجاد درآمد است. صندوق های اوراق قرضه بر خلاف اوراق قرضه های معمولی دارای سررسید یا ضمانت بازپرداخت سرمایه نیستند.انواع این صندوق ها عبارت اند از : صندوق های اوراق قرضه جهانی[10]، صندوق های اوراق قرضه دولتی[11]، صندوق های با بازده بالا[12]، صندوق های با پشتوانه وام[13]، صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها[14].

2- 8- 4- 3  صندوق های سهام

این صندوق ها در درجه اول بر روی سهام سرمایه گذاری می کنند و سهام انتخابی، بستگی به هدف سرمایه گذاری صندوق دارد. به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری یکی از اهداف ذیل را دنبال می کنند:

الف) درآمدی: تمرکز اصلی بر فراهم نمودن یک جریان نقدی مداوم از طریق سود نقدی؛

ب) رشدی: تأکید بر افزایش ارزش سرمایه گذاری اولیه سهام دار؛

ج) درآمدی و رشدی: ترکیبی از دو رویکرد فوق است.

انواع صندوق های سهام عبارتند از:صندوق های سرمایه گذاری با رشد پر ریسک[15]، صندوق های سهام جهانی[16]، صندوق های سهام بازارهای نو ظهور[17]، صندوق های رشدی[18]، صندوق های درآمدی[19]، صندوق های رشدی و درآمدی[20]، صندوق های سهام بین المللی[21]، صندوق های سهام منطقه ای[22] و … .

2- 8- 4- 4  صندوق های ترکیبی

این گروه از صندوق ها بر روی مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و اوراق بازار پول، سرمایه گذاری میکنند.انواع این صندوق ها عبارتند از: صندوق های متوازن[23]، صندوق های پرتفوی قابل انعطاف[24]، صندوق های ترکیبی درآمد[25] و …

 

1 – Short-Term Fund

2 – Money Market Fund

3 – Equity Funds

4 – Bond Funds

5 – Hybrid funds

6 – State Tax –Exempt Money Market Funds

[7] – Taxable Money Market –Government Funds

8 – Taxable Money Market –Non –Government Funds

9 – National Tax –Exempt Money Market Funds

10 – Global Bond Funds

[11] – Government Bond Funds

[12] – High Yield Funds

[13] – Mortgage –Backed Funds

[14] – Municipal Bond Funds

1 – Aggressive Growth Funds

[16] – Global Equity Funds

[17] – Emerging Market Equity Funds

[18] – Growth Funds

[19] – Income Funds

[20] – Growth And Income Funds

[21] – International Equity Funds

[22] – Regional Equity Funds

9 – Balanced funds

[24] – Flexible portfolio funds

[25] – Income mixed funds

دانلود پایان نامه