اهداف سازمان.پایان نامه درباره راهبرد فرهنگی

دانلود پایان نامه

اهداف سازمان

منظور از هدف غايت يا نهايتي است که جوامع براي تحقق بخشيدن به آن سازمان‌هايي را به وجود آورده‌اند. از اين تعريف ساده چنين نتيجه­گيري مي‌شود که يک هدف يا اهداف توسط شخص يا گروهي تعيين و براي نيل به آن، سازمان يا سازمان‌هاي کوچک و بزرگ ايجاد مي‌گردد. اهداف عبارت از نقاط مطلوبي در آينده که سازمان تمايل به دستيابي به آنها را دارد.

هدف‌هاي ويژه سازمان مشخص کننده جهت اصلي سازمان و حلقه اتصال رسالت، چشم‌انداز و ارزش‌ها به مرحله اجرا در سازمان مي‌باشد (طبيبي، 1389، 63-61).

اهداف بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشند:

 1. بصورت گسترده و جامع بيان شوند
 2. نشان دهند که سازمان چه کاري مي‌خواهد انجام دهد
 3. به صورت دقيق و خاص تعيين شوند که قابل‌اندازه گيري باشند
 4. مطابق اصول و ارزش‌هاي سازمان تعيين شوند
 5. هر هدف بايد بر پايه يک رويدار منحصر به فرد بنا شود
 6. کاملا در راستاي تحقيق رسالت و دورنما باشد.

اهداف سازمان توسط نظام ارزشي سازمان که شامل مجموعه‌اي از خواسته‌ها و نيازهاي سهامداران سازمان مي‌باشد، مشخص مي‌شود (فرد،1393).

براي دست يافتن به موفقيت بلندمدت، برنامه ريزان استراتژيک معمولاً در هفت حوزه هدف‌هاي بلند مدت تعيين مي‌کنند:

 1. سودآوري
 2. بهره وري
 3. موقعيت رقابتي
 4. بهبود کارکنان
 5. روابط کارکنان
 6. رهبري تکنولوژي
 7. مسئوليت اجتماعي (پيرس، 1389).

در تعريف ديگري از هدف آمده است که، هدف يک دستاورد خاص و قابل سنجش است که در يک سازمان معين و با هزينه محدود به آن دست خواهيم يافت. همچنين براي تدوين اهداف مناسب بايد ويژگي‌هايي مورد توجه قرار گيرند که عبارتند از: مشخص بودن، قابل‌اندازه گيري بودن، قابليت کاربرد داشتن، واقعي و غير ذهني بودن، در نظر گرفتن محدوديت منابع و زمان، قابليت انعطاف، قابل فهم بودن و قابل قبول بودن (اعرابي، 1384).

دانلود پایان نامه