می 6, 2021

بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی مطالعه موردی شهر اصفهان- قسمت ۲

1 min read

۳)بیماری های ارثی اتوزومال مغلوب…………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۶-۴)بیماری های ارثی وابسته به جنس…………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۷)ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۸)چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۹)فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۲)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۳)داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۴)ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۵)فنون تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۶)تعریف متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
شش
۳-۷) تعریف متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
فصل چهارم: نتایج
۴-۱)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۴-۱-۱)بررسی وضعیت مراجعه کنندگان بر حسب سال مراجعه……………………………………………………………………………۵۵
۴-۱-۲)بررسی وضعیت سنی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۱-۳)بررسی محل تولد………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۱-۴) وضعیت شغل……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۱-۵) وضعیت تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۱-۶)محل سکونت……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۴-۱-۷)علت و زمان مراجعه…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۱-۸) وضعیت چگونگی ارجاع…………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۱-۹) وضعیت خویشاوندی زوجین…………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۱-۱۰) نوع ازدواج والدین زوجین………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۱-۱۱) الگوی سنی مراجعه کنندگان…………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۱-۱۲) سابقه بیماری در خویشان زوجین……………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۱-۱۳) انواع بیماری ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۲)آزمون فرض ها……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۳) نتایج رگرسیون لوجستیک……………………………………………………………………………………………………………………۸۵
هفت
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱)نتیجه گیری و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۲)پیشنهادات و راهکارها………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

هشت
فهرست جداول
جدول ۴-۱)توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سال ……………………………………………………………………………….۵۵
جدول ۴-۲)توزیع فراوانی مراجعه کنندگان به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان بر حسب سن………………………………………..۵۶
جدول ۴-۳)توزیع فراوانی مراجعه کنندگان به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان بر حسب محل تولد……………………………….۵۷
جدول ۴-۴)توزیع فراوانی مراجعه کنندگان به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان بر حسب شغل زن…………………………………۵۹
جدول ۴-۵)توزیع تحصیلات مراجعه کنندگان مرد و نوع ازدواج………………………………………………………………………….۶۰
جدول ۴-۶)توزیع فراوانی زوجین مراجعه کننده به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان بر حسب نسبت خویشاوندی………….۶۴
جدول ۴-۷)توزیع فراوانی زوجین مراجعه کننده به مرکز ژنتیک بر حسب ازدواج فامیلی والدین مراجعه کنندگان………۶۵
جدول ۴-۸)الگوی سنی مراجعه کنندگان مرد بر حسب علت مراجعه……………………………………………………………………۶۶
جدول ۴-۹)الگوی سنی مراجعه کنندگان زن بر حسب علت مراجعه…………………………………………………………………….۶۷
جدول ۴-۱۰)توزیع الگوی سنی ازدواج مراجعه کنندگان مرد به تفکیک سال مراجعه……………………………………………..۶۹
جدول ۴-۱۱)توزیع الگوی سنی ازدواج مراجعه کنندگان زن به تفکیک سال مراجعه……………………………………………..۷۰
جدول ۴-۱۲)توزیع فراوانی مراجعه کنندگان بر حسب سابقه بیماری در خویشان زن…………………………………………….۷۱
جدول ۴-۱۳) توزیع فراوانی مراجعه کنندگان بر حسب سابقه بیماری در خویشان مرد………………………………………….۷۲
جدول ۴-۱۴) توزیع فراوانی مراجعه کنندگان به مرکز ژنتیک پزشکی بر حسب نوع بیماری…………………………………..۷۳
جدول ۴-۱۵) توزیع فراوانی زنان مراجعه کننده به مرکز ژنتیک پزشکی بر حسب سقط، فوت و بیماری فرزند……….۷۴
جدول ۴-۱۶)توزیع الگوی سنی ازدواج مراجعه کنندگان زن بر حسب نوع ازدواج……………………………………………..۷۵
جدول ۴-۱۷)توزیع فراوانی تحصیلات مراجعه کنندگان زن و نوع ازدواج…………………………………………………………..۷۷
نه
جدول ۴-۱۸)توزیع فراوانی شغل مراجعه کنندگان زن و نوع ازدواج…………………………………………………………………..۷۸
جدول ۴-۱۹) توزیع فراوانی ازدواج مراجعه کنندگان مرد و نوع ازدواج والدین…………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۲۰) توزیع فراوانی ازدواج مراجعه کنندگان زن و نوع ازدواج والدین……………………………………………………۸۰
جدول ۴-۲۱)توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده مرد و نوع ازدواج والدین…………………………………………………..۸۱
جدول ۴-۲۲) توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده زن و نوع ازدواج والدین…………………………………………………..۸۲
جدول ۴-۲۳)توزیع فراوانی سابقه بیماری در خویشان زن و نوع ازدواج ……………………………………………………………۸۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.