هوش هیجانی به طور فزاینده ای در سلامت روانی افراد تأثیر می‌گذارد. بهداشت روانی دانش و هنری است که به افراد کمک می کند تا با ایجاد روشهایی صحیح از لحاظ روانی و عاطفی بتواند با محیط خود سازگاری نموده و راه حل های مطلوب تری را برای حل مشکلاتش انتخای نماید و این برگرفته از هوش به نسبت بالای افراد است (بهرامی، ۱۳۸۱).
اگر چه مطالعات و پژوهش های مختلفی در زمینه سلامت روان سالمندان انجام شده است اما پژوهشی جهت بررسی رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان درسالمندان در ایران صورت نگرفته است.لذا در این پژوهش می خواهیم رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی را با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس مورد بررسی قرار دهیم.
۱- ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشگران (برای مثال، بار – ان، ۲۰۰۰ ) بر این عقیده اند که بین هوش هیجانی و عملکرد موثر در انطباق با حوادث روزمره زندگی پیوند و رابطه وجود دارد. هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان سلامت روان و هیجان است. علیرغم دیدگاههای اولیه، نگاه واقع بینانه به ماهیت انسان نشان می دهد که انسان نه منطق صرف است و نه احساس (هیجان) صرف، بلکه ترکیبی از هر دو می باشد. بنابراین توانایی شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیت های هیجانی و منطقی بستگی دارد (سالووی و مایر ۲۰۰۱ ؛ به نقل از بار – ان، ۲۰۰۰).
سالهاست روان شناسان درصدد هستند به این سئوال پاسخ دهند که چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از سلامت روانی بهتری برخوردارند. یا چرا برخی نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟ و چه عواملی این تفاوت ها را رقم می زند؟ پاسخ به این سئوالات بر لزوم بررسی عواملی که تصور می شود موفقیت افراد تبیین کند، مهارت های هیجانی تأکید دارد به سرعت روشن شد که کلید تعیین و پیش بینی موفقیت و کام یابی تنها هوش شناختی نیست (بار – ان، ۲۰۰۰).
لذا با توجه به اهمیت جنبه های کارکردی هیجان در سلامت جسمی و روانی انسان مطالعه و بررسی این سازه و نقش آن در سلامت روان مهم و سودمند است.
در مسیر تحولات زندگی اهمیت هوش هیجانی به عنوان یک عامل برای سازگاری مناسب با تحولات ،بیشتر مشخص شده است. هوش هیجانی به فرد در جهت شناخت احساسات خود و دیگران ،مهارت کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران وحس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف کمک می کند (بخشی سورشجانی،۱۳۸۷). تلاش در جهت صنعتی شدن وگسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته است و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که هرچند تازه نیست اما از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه شده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مساله در این ارتباط پیشگیری از مسایلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد.
یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد حمایت اجتماعی است. بنابراین توجه به این منبع ارزان قیمت اقتصادی و با اهمیت اجتماعی که در جهت مقابله با مشکلات روان شناختی افراد از جمله اضطراب و افسردگی که ار مولفه های سلامت روان می باشند از اهمیت بالایی برخوردار است. سالمندان ذخایر تجربی و هر کدام کتابی منحصر به فرد هستند، کتابی به نام یادگار زندگی وبا تعداد صفحات روزهای عمر، و با فصولی به فراوانی حوادث ویژه ای که از سر گذرانده اند، با چشم دیده اند ودر دل ثبت کرده اند. هر سالمند کتابی نا گشوده است و به اندازه خود می تواند مفید باشد (ملک شاهی چگنی، ۱۳۷۷) از آنجا که جمعیت افراد ۶۰ سال و بالاتر پررشدترین گروه جمعیتی جهان را تشکیل می دهند ضرورت تامین سلامت روان این افراد نیز هر روز ابعاد جدید و گسترده تری پیدا می کند. تحقیقات انجام شده مختلف در این زمینه وعدم انجام بررسی در مورد رابطه هوش هیجانی وحمایت اجتماعی بر سلامت روان درسالمندان، برای برنامه ریزی ها و ارائه راهکارهایی جهت سلامت جسمی ،روانی واجتماعی سالمندان نیاز به این مطالعه احساس می شود. لذا با توجه به اهمیت جنبه های کارکردی هیجان و حمایت اجتماعی در سلامت جسمی و روانی انسان مطالعه و بررسی این سازهها و نقش آن در سلامت روان مهم و سودمند است.
۱- ۴ هدفهای تحقیق
الف- هدف اصلی
هدف اساسی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس است.
اهداف جزئی:
تعیین سهم هوش هیجانی در پیشبینی سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم هوش هیجانی در پیشبینی نشانههای جسمانی سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم هوش هیجانی در پیشبینی علائم اضطراب سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم هوش هیجانی در پیشبینی اختلال در کنش اجتماعی سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم هوش هیجانی در پیشبینی علائم افسردگی سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم حمایت اجتماعی در پیشبینی سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم حمایت اجتماعی در پیشبینی نشانههای جسمانی سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم حمایت اجتماعی در پیشبینی علائم اضطراب سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم حمایت اجتماع در پیشبینی اختلال در کنش اجتماعی سالمندان شهر بندرعباس
تعیین سهم حمایت اجتماعی در پیشبینی علائم افسردگی سالمندان شهر بندرعباس
۱-۵ فرضیه‏های تحقیق:
فرضیهی ۱: هوش هیجانی، سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۱-۱: هوش هیجانی، نشانههای جسمانی سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۱-۲: هوش هیجانی، علائم اضطراب سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۱-۳: هوش هیجانی، اختلال در کنش اجتماعی سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۱-۴: هوش هیجانی، علائم افسردگی سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۲: حمایت اجتماعی، سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۲-۱: حمایت اجتماعی، نشانههای جسمانی سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۲-۲: حمایت اجتماعی، علائم اضطراب سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۲-۳: حمایت اجتماعی، اختلال در کنش اجتماعی سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
فرضیهی ۲-۴: حمایت اجتماعی، علائم افسردگی سالمندان شهر بندرعباس را پیشبینی میکند.
۱-۶ معرفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پیشبین: هوش هیجانی، حمایت اجتماعی
متغیر ملاک: سلامت روان
۱-۷ تعاریف متغیرها
الف- تعاریف مفهومی
هوش هیجانی: شامل توانایی برای تشخیص درست هیجان ها وعواطف دیگران وپاسخ متناسب به آن ها ،همچنین برانگیختن ، آگاهی ونظم بخشی وکنترل پاسخ های هیجانی خویشتن است (مایر و سالوی، ۲۰۰۱).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Tags: