بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر …

۵-۳-۱٫ پیشنهادهای پژوهشی
از آنجا که در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است، پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی از روشهای تحقیق کیفی (شامل مشاهده و مصاحبه) و آمیخته برای فهم عمیقتر میزان سلامت روان سالمندان استفاده شود.
در این پژوهش جنسیت شرکتکنندگان مود توجه قرار نگرفته است پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر این پژوهش را با مدنظر گرفتن جنسیت شرکتکنندگان انجام دهند و مقایسههای لازم را انجام دهند.
در تحقیقات آتی همین پژوهش بر روی جامعههای دیگر (سایر گروههای سنی) انجام شود.
از آنجا که پژوهشهای بسیاری در زمینهی سلامت روان در داخل کشور صورت گرفته است، و نتایجی که این پژوهشها به دست آوردهاند در پارهای موارد با هم همخوانی ندارند، پیشنهاد میشود پژوهش فراتحلیل در این زمینه انجام گیرد.
با توجه به جدید بودن متغیر حمایت اجتماعی و تحقیقات اندکی که در رابطه با آن صورت گرفته، پیشنهاد می شود که رابطهی حمایت اجتماعی با سایر متغیرهای روانشناختی و نیز متغیرهای جمعیتشناختی بررسی گردد.
۵-۳-۲٫ پیشنهادهای کاربردی
نظربهاینکه نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی یکی از عوامل اصلی مؤثر بر سلامت روان میباشد لزوم توجه هرچه بیشتر برای افزایش حمایتهای اجتماعی از سالمندان احساس میشود.
از آنجایی که نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی نقش پراهمیتی در سلامت روان دارد ضرورت آموزش جهت تحریک هوش هیجانی جهت افزایش سلامت روان بیش از گذشته نمایان است.
با توجه به اینکه سالمندان بخش قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل میدهند، شایسته است، سازمان ها با لحاظ کردن برنامههای لازم و استفاده از متخصصین مربوطه بتوانند عوامل مؤثر در سلامت روان سالمندان را تشخیص داده و به بهبود سلامت روان آنان کمک نمایند.
منابع
الف: منابع فارسی
آزاد، حسین (۱۳۷۸). سلامت روان ازدیدگاه الیس، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره چهارم.
آقاپور، مهدی، محمدی، اکبر (۱۳۸۸). مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل وخانه دار ورابطه آن با حمایت اجتماعی وسازگاری زناشویی. زن ومطالعات خانواده، سال اول، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۸٫
آقاجانی، سعید؛ اسدی نوقابی، احمدعلی (۱۳۸۱). نظریه مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکزنشردانشگاهی.
ابراهیمی قوام، صغری (۱۳۷۰ ).‍ هنجاریابی سه مفهوم حمایت اجتماعی، منبع کنترل و عزت نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
احمدوند، محمد علی (۱۳۸۲). بهداشت روانی. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
احمدی رقآبادی، علی (۱۳۸۴). بررسی ارتباط هوش هیجانی و بهداشت روانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
اسماعیلیشیرازی، مرضیه (۱۳۷۹). روان شناسی اجتماعی سالمندی. انتشارات دانشگاه شیراز.
امیری، راضیه (۱۳۸۳). مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی، خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی.
امینی، احمد؛ آقاجانی، سعید، اسدی نوقابی، احمدعلی (۱۳۸۷). رابطه ی هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه ی آنها در دانش آموزان ممتاز و عادی، تعلیم وتربیت استثنایی، شماره ۱۴٫
بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (۱۳۸۷). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
باقری، فاطمه (۱۳۸۷). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی (دولتی) شهرستان کرج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
باوی، ساسان (۱۳۸۳). بررسی رابطه بین خود بیمارانگاری و حمایت اجتماعی در بین زنان و مردان شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اسلامی، واحد اهواز.
بختیاری، فردین؛ سجادی، همیرا (۱۳۸۳). نقش حمایتهای اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان، مجله سالمندی ایران، سال چهارم، شماره۱۱، بهار ۱۳۸۸٫
بخشی سورشجانی، لیلا (۱۳۸۷). رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی– برنامه ریزی درسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان )، شماره ۱۹٫
برکابی، بیژن؛ خوئینی، حسین (۱۳۸۲). بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
بشارت، محمدعلی (۱۳۸۴). اعتباریابی مقیاس هوش هیجانی، مجلهی علوم روانشناختی، شمارهی ۱۲٫
بنی جمالواحدی، شکوه السات؛ احدی، حسن (۱۳۷۰). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تهران، نشر نی.
بهبهانی، نسرین؛ نجفیارندی، اکرم؛ حسینی، فاطمه (۱۳۸۵). ارتباط بین تنش شغلی با حمایت اجتماعی پرستاران. فصلنامه پرستاری ایران، شماره ۴۶٫
بهرامی، فاضل؛ رمضانیفرانی، عباس (۱۳۸۴). نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان. مجله توانبخشی، شماره ۲۰٫
بهرامی، هادی (۱۳۸۱)، آزمون های روانی (مبانی نظری)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بهرامیاحسان، هادی (۱۳۸۱). بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی و دوم، شماره ۱٫
بیابانگرد، اسماعیل (۱۳۸۳).  روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
بیگی فرد، سلیمه (۱۳۷۸) بررسی ارتباط ویژگی شخصیتی سخت رویی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در بین کارمندان مراکز توانبخشی بهزیستی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
پارسا، محمد (۱۳۸۰)، آیا می دانید هوش هیجانی یا بهره هیجانی چیست؟ تهران. نشریه‌ی موفقیت، شماره ۳۸٫
پاشا، غلامرضا، صفرزاده، سحر، مشاک، رویا (۱۳۸۶). مقایسهی سلامت عمومی وحمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده فصلنامه خانواده پژوهی سال سوم، شماره ۱۱۴٫
پورافکاری، نصرالله (۱۳۷۹). فرهنگ جامع روانشناسی-روانپژشکی و زمینه وابسته، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
پهلوان زاده، فرهاد؛ جاراللهی، عذرا (۱۳۹۰). بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر سلامت روان سالمندان روستایی. دو فصلنامه توسعه روستایی، شماره ۴٫

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir