می 6, 2021

بررسی-مسائل-استراتژیک-و-ترسیم-نقشه-استراتژی-برای-دفاتر-پیشخوان-دولت-با-استفاده-از-مدل-های-SWOT-و-BSC- قسمت ۱۲

1 min read

پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود. از آنجا که هدف این تحقیق تحلیل و شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه نقشه استراتژی برای دفاتر پیشخوان می باشد، از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. تحقیق کاربردی، تحقیقی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و بکمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. همچنین پژوهش جاری از لحاظ روش تحقیق، و نحوه مطالعه و گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم باشد.
۳-۳) جامعه آماری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری، انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن یا اینکه متوجه روابط بین متغیرها،‌صفات، کنش ها و واکنش عوامل تاثیرگذار در جامعه باشد. بنابراین جامعه آماری را می توان بصورت زیر تعریف کرد. ((جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند)). (سرمد و دیگران، ۱۳۸۳). آذر و مومنی (۱۳۸۲) نیز آن را بصورت ((صفت مشخصه، که صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد)) تعریف نموده اند. جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان کمیته راهبری و کانون کشوری و دفاتر پیشخوان تهران و نمایندگی های استانی آن در سطح کشور هستند که این تعداد شامل ۱۰۸ نفر می باشد.
۳-۴) روش نمونه گیری و حجم نمونه :
وقتی جامعه بزرگ است و یا امکان مطالعه تک تک افراد جامعه امکان پذیر نمی باشد، از روش نمونه گیری استفاده می شود. در این حالت پاسخ های بدست آمده از یک نمونه بدقت انتخاب شده را می توان به کل جامعه تعمیم داد. انواع طرح های نمونه گیری را می توان به دو دسته نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری غیر تصادفی دسته بندی کرد. در این تحقیق از میان جامعه آماری یعنی مدیران و کارکنان کمیته راهبری و کانون کشوری دفاتر پیشخوان تهران و نمایندگی های استانی به تعداد کافی نمونه گیری آماری به عمل آمده است. از آنجا که انتخاب تمامی افراد می بایست مرتبط با مسئله بوده و دارای موقعیت سازمانی مناسب و آگاهی و دانش کافی نسبت به موضوع تحقیق داشته باشند،‌ و همچنین بعلت اینکه دسترسی و بر قراری ارتباط به کلیه اعضاء جامعه امکان پذیر نبود، لذا در این تحقیق انتخاب نمونه به روش غیر تصادفی، هدفمند و قضاوتی پذیرفته است. بر این اساس تعداد ۸۵ نفر از مدیران و کارکنان کمیته راهبری، کانون کشوری دفاتر پیشخوان و نمایندگی های استانی که امکان دسترسی به آنها فراهم می بود، به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. از لحاظ کافی بودن حجم نمونه، با مراجعه به جدول مورگان و همچنین محاسبه از طریق فرمول کوکران متوجه می شویم که این تعداد نمونه برای جامعه مورد نظر کافی می باشد.
رابطه کوکران برای محاسبه حجم نمونه

همچنین ویژگی های توصیفی اعضای نمونه مورد مطالعه بر حسب سازمان مربوطه، متغییر سن و تحصیلات به شرح زیر می باشد :
جدول ۱ – (رسته کاری و تعداد افراد هر رسته در نمونه آماری)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته راهبری دفاتر پیشخوان؛
۱۲ نفر شامل :
دبیر ۱ نفر
معاونین ۳ نفر
کارشناسان و مدیران بخش ها ۸ نفر
کانون کشوری دفاتر پیشخوان؛
۱۴ نفر شامل :
رئیس کانون کشوری ۱ نفر
معاونین ۳ نفر
کارشناسان و کارکنان ۱۰ نفر
کمیته راهبری استان ها،
شامل ۵۹ نفر
نمایندگیهای استانی دفاتر پیشخوان وظیفه تصمیم گیری و نظارت و اجرا قوانین و مصوبات کانون و کمیته راهبری دفاتر را در سطح استان بر عهده دارند. اعضای نمایندگیهای استانی دفاتر پیشخوان شامل نماینده استاندار، نماینده سازمان پست و ارتباطات رادیویی و نماینده انجمن های صنفی استانها می باشد.

 

شکل ۷ – مطالعه توصیفی داده ها بر اساس متغیر سن افراد

مطالعه توصیفی داده ها بر اساس متغیر میزان تحصیلات

(شکل ۸)
۳-۵) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
هر محققی باید برای آزمون فرضیه های خود، به وسیله ابزارهایی، داده های لازم را از جامعه آماری جمع آوری، تحلیل و پردازش کرده و در نهایت به اطلاعات تبدیل کند. در این راستا در این مطالعه جهت گردآوری داده ها ابتدا از روش کتابخانه ای برای مطالعه مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های مرتبط با تحقیق استفاده شده است. همچنین مطالعات شامل بررسی پایان نامه ها و تحقیقات موجود و مقالات و کتب مرتبط نیز بوده است. به منظور دستیابی به شناخت و کسب اطلاعات مورد نیاز از وضعیت فعالیت دفاتر پیشخوان نیز از اسناد و مدارک موجود در شرکت استفاده گردید. در این مطالعه با هدف تعیین و جمع آوری داده های مربوط به وضعیت موجود دفاتر پیشخوان، و نیز تعیین عوامل داخلی و خارجی، از روش مصاحبه با خبرگان (شامل ۱۲ تن از مدیران و کارشناسان سازمان) و نیز به منظور اخذ نظرات نمونه آماری تحقیق، از ۲ پرسشنامه (پرسشنامه SWOT شامل ۴۳ سوال و پرسشنامه BSC شامل ۳۱ سوال) استفاده شده است که پرسشنامه ها میان نمونه آماری توزیع گردید.
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
به منظور معرفی ویژگی های نمونه مورد مطالعه از روش های مقدماتی آمار توصیفی استفاده شده است و ویژگی هایی همچون موقعیت سازمانی افراد، سطح تحصیلات و جنسیت به طور خلاصه ارائه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار اکسل و SPSS بهره گرفته شده است شد. برای تعیین ضریب قابلیت اعتماد پرسشنامه ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده می شود. همچنین به منظور سنجش روایی، از روایی بسته به محتوا استفاده شده که بدین منظور با مراجعه به متون علمی و مبتنی نظری موضوع و سوالات پژوهش، و کمک کارشناسان و متخصصین حوزه مربوطه و اساتید محترم، پرسشنامه ها تهیه، و در اختیار چند تن از خبرگان امر قرار گرفت، که پس از چند بار اصلاح و تعدیل، با نظر اساتید محترم مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها نیز از آزمون فرض میانگین برای تک تک سوالات پرسشنامه ها استفاده شده است.
۳-۷) تعیین روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات
در این بخش دو مفهوم پایایی و روایی بصورت جداگانه معرفی شده و مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

  • پایایی :

 

پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. برای این مفهوم، اصطلاح های معادل و مرتبط دیگری مانند قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی، دقت یا صحت مطرح می باشد.(خاکی،۱۳۸۳). مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد (خاکی، ۱۳۸۳). برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی وجود دارد که عمده ترین آنها عبارتند از روش بازآزمایی یا اجرای دوباره آزمون، روش موازی با بهره گرفتن از آزمون های همتا، روش تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر-ریچاردسون، روش آلفای کرونباخ (فیضی،۱۳۸۸). در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه نمود؛ سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود :
J ∑ S
r = ( 1 – )
J – 1 S
J ∑ S
r = ( 1 – )
J – 1 S
که در آن، J تعداد زیر مجموعه سوال های پرسنامه، Sj2 واریانس زیر آزمون J ام، و S2 واریانس کل آزمون می باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵). برای آزمودن با هدف های پژوهشی، حصول پایایی بین ۶/ . تا ۹/ . کافی و مناسب است. در این تحقیق، مقدار آلفای بدست آمده برای پرسشنامه اول(تحلیل سوات) ۷۷/ . و برای پرسشنامه دوم (کارت امتیازی متوازن) ۷۱/ . بدست آمد که گویای قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه ها می باشد.

 

 

  • روایی :

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.