تأثيرسازمان بر فناوري اطلاعات.پایان نامه درباره مهندسی مجدد

دانلود پایان نامه

چگونگي تأثيرسازمان بر فناوري اطلاعات:

سازمان از راه تصميم گيريهاي مديران و كاركنان بر فناوري اطلاعات تأثير مي گذارد.مديران در گزينش و طراحي فناوري اطلاعات و كاربرد آن ها تصميم گيري مي كنند.بررسي و تصويب بودجه نيز با مديران است. (حجازی،1388:ص65)در بررسي اين مطلب چهار پرسش به ما كمك مي كنند:

  • سازمان ها فناوري اطلاعات را چگونه بكارگرفته اند؟
  • نقش سازماني فناوري اطلاعات چه تغييري يافته است؟
  • اداره كنندگان فناوري اطلاعات چه كساني هستند؟
  • به چه دليل سازمان ها فناوري اطلاعات را مي پذيرند؟(همان منبع:ص 65)

اينك به پرسشهاي مهم پاسخ مي دهيم:

2-40-1 تصميم گيري در زمينه نقش فناوري اطلاعات:

فناوري اطلاعات از سيستم هاي رده عملياتی دهه 1950 كه براي انجام كارهاي مقدماتي، همچون صدور و اداره چك ها، طراحي  شده بودند پا به ميدان گذاشت. در سال هاي پاياني دهه1960 فناوري اطلاعات براي پيگيري و پايش عمليات و در دهه  1970 براي برنامه ريزي و الگوسازي بكارگرفته شد.در دهه 1980 سازمان اطلاعات را در رديف منابع راهبردي همچون سرمايه و نيروي كار به حساب آورند.از آغاز دهه 1990 نظام هاي اطلاعات در آفرينش و پخش دانش و اطلاعات در سراسر سازمان و رساندن داده ها به همه كاركنان به كمك شبكه هاي گسترده فعال شدند.همزمان با پيدايش دگرگوني ها دركاربري  نظام اطلاعات،فن آوري و ابزار اين نظام ها هم دگرگون شده  و گسترش يافته اند.دستگاه هاي انفرادي  و دور از همِ «محاسبات الكترونيكي»دهه 1950 به شبكه هاي گسترده دهه 1990 تبديل شدند.اينك سازمان ها به شدت به فناوري اطلاعات پيوند يافته و حتّي يك آن نمي توانند بدون آن ها به حيات خود ادامه دهند. (جبل عاملی،1390:ص54)

2-40-2چه كسي خدمات فناوري اطلاعات را توليد مي كند؟                                                                                                                                                                                                                        

دومين نقطه اثرگذاري سازمان بر نظام اطلاعات تصميم گيري درباره طراحي،ساخت و بهره برداري از فناوري است.دانش فني رايانه ها نيز همچون ديگر فناوري ها،از جمله خودروسازي مي باشد.براي استفاده از خودروها نيازمند به بزرگراه ها،تعميركاران،ايستگاه هاي سوخت رساني،اداره راهنمايي و رانندگي و ساخت قطعات هستيم.فناوري اطلاعات نيز نيازمند به زير مجموعه هاي سازماني،كارشناسان اطلاع رساني وبسياري از گروه هاي پشتيباني ديگر مي باشد.فناوري اطلاعات نيز از سه بخش مشخص بوجود مي آيند؛نخست واحد سازمانيِ عهده دار وظيفه با عنوان«واحد فناوري اطلاعات». دوم كارشناسان فناوري اطلاعات همچون برنامه نويسان، تحليلگران، سرپرستان و مديران فناوري اطلاعات.بخش سومِ فناوري اطلاعات، خود دانش فني سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد.(اسماعیلی،1392:ص42)

2-40-3تصميم گيري در زمينه علت برپانمودن فناوري اطلاعات:

مديران زمينه پذيرش منطقي و همگاني فناوري اطلاعات را در سازمان به وجود مي آورند.كارائي رايانه ها در سازمان بستگي فراواني به چگونگي تصميم گيري مديران دارد.پاسخ به پرسش «چرا سازمان فناوري اطلاعات را برگزيده است؟»در آغاز ساده به نظر مي رسد؛سازمان ها براي كارائي بيشتر،صرفه جويي در منابع ارزشمند وكاهش هزينه ها،به اين كار دست زده اند.شايد چنين مواردي در گذشته پاسخ به اين پرسش بوده است،ولي اكنون با همه اهميت آن ها، تنها دلايل  روي آوردن به فناوري اطلاعات نمي باشد.امروزه نيز در پرپايي فناوري اطلاعات انتظار افزايش كارائي وبهره وري مطرح است،ولي كار به جايي رسيده كه بدون اين فناوري،ادامه كسب و كار ناشدني است.براي تصميم گيري هاي سنجيده،برآوردن خواسته هاي رو به افزايش مشتريان،هماهنگي گروه هاي جدا از هم در سازمان، همراهي با مقررات گوناگونِ دولتي و پايش بهتر منابع مالي و انساني،ناچار به برقراري فناوري اطلاعات درسازمان ها هستيم.بنابراين مي بينيد كه پاسخ به پرسش چرا به فناوري اطلاعات رو مي آوريم،بسيار پيچيده است. هدف پاره ايي از سازمان ها نوآوري است و آنرا امتياز رقابتي خود مي دانند.حتّي در اين راه به بازده مستقيم هزينه در فناوري اطلاعات نمي انديشند.در برخي موارد ديگر نيز دگرگوني در مقررات دولتي و اجتماعي،عملكرد رقبا و گسترش هزينه هاي عملياتي روي آوردن به فناوري اطلاعات را ضروري و توجيه مي نمايد(همان منبع:ص42)

دانلود پایان نامه