۳-

شهروند قانومند

۲۲

۵۶٫۶۵

۴-

کل

۴۱

۱۰۰

طبق ارقام مندرج در جدول فوق بیشترین فراوانی مربوط به احترام به قانون در خصوص شهروند قانونمند ۵۶٫۶۵ در خصوص استفاده از پل عابر پیاده با ۲۹٫۲۶ درصد و پس از آن همیار پلیس با ۱۷٫۰۷ درصد قرار دارند.
نمودار (۴ – ۸) فراوانی پویانمایی های سیاساکتی بر اساس عدم رعایت قانون از سوی عابران
فصل پنجمبحث و نتیجه گیری
۵– ۱- خلاصه پژوهش
تجزیه و تحلیل اطلاعات یکی از پایه های اساسی هر تحقیق به شمار می رود لذا نتایج بدست آمده از داده ها می بایست پس از تجزیه و تحلیل مورد بحث و تفسیر قرار گرفته تا از پژوهش انجام شده به حقایقی دست یافت و از نتایج حاصله بهره مند گردید. در این فصل به نتیجه گیری از یافته های پژوهش فعلی پرداخته شده است.
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیا ساکتی) با توجه به مولفه های شهروندیو احترام به قانون بوده است. اهداف جزئی این پژوهش شامل بررسیفراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به امنیت فردی در برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیاساکتی)، بررسیفراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به امنیت اجتماعی در برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیاساکتی)، بررسیفراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به مسئولیت های فردی در جامعه در برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیاساکتی)، بررسیفراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به مسئولیت های اجتماعی در برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیاساکتی) و بررسیفراوانی پیام های مرتبط با احترام به قانون در برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیا ساکتی) می باشد. روش پژوهش حاضر نیز روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری نیز عبارت است از تمامی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی که از طریق شبکه های سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده اند. در پژوهش حاضر تعداد ۱۰۰ پویانمایی از برنامه های پخش شده سیاساکتی در سال های ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۹ به عنوان نمونه پژوهشی مد نظر قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها بر اساس مطالعات نظری پژوهش درباره میزان توجه به حقوق شهروندی و احترام به قانون تنظیم شده است. در پژوهش حاضر از روش تحلیلی توصیفی بهره برده ایم در واقع به منظور تحلیل داده های حاصل از چک لیست تحلیل مولفه های حقوق شهروندی و احترام به قانون از روش های آمار توصیفی در قالب درصدها، جداول و نمودارها بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل داده های مذکور در فصل چهارم ارائه شد. در این فصل به تفصیل به بحث و بررسی یافته های حاصل از فصل چهارم خواهیم پرداخت.
۵– ۲ – بحث و نتیجه گیری
به منظور تحقق حقوق شهروندی و قانونمندی افراد یک جامعه با اتکا بر آموزه های شهروندی همراه و همگام با پایگاه های آموزش دهنده مانند صدا و سیما، جهت انتقال آموزش های شهری به مردم، با هدف ارتقاء مشارکت های اجتماعی را بیش از پیش می طلبد و آموزش شهروندی و احترام به قانون لزوماً باید مرتبط با علائق و توانایی های شهروندان باشد. این مسأله با روند سریع رشد جمعیت شهری به خصوص در شهرهای بزرگ اهمیت تحقق حقوق شهروندی و احترام به قانون به همراه مشارکت شهروندان در امور شهری بیش از پیش نمایان شده است.
شایان ذکر است که به منظور اثربخشی بیشتر آموزش های رسانه ای، محتوای آموزشی که اراده می گردد باید متناسب و هدفمند باشد. به منظور دست یابی به شهروند قانونمندار، کودکان باید در همان سال های اولیه با حقوق شهروندی، مسئولیت شهروندان و احترام به قوانین جامعه آشنا شوند. بدیهی است که مفاهیم مذکور باید از طریق رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون و از طریق کتاب های درسی در کنار آموزش رسانه ای انتقال یابند.
در دنیای امروز،هدف اصلی از تربیت شهروندی بسترسازی مناسب جهت ایجاد و درونی کردن مجموعه ای از شناخت ها، ارزش ها و نگرش ها و توانایی ها است که برای زندگی در جوامع شهری به ویژه کلان شهرها مورد نیاز است. در این میان، آموزش شهروندی و احترام به قانون که در کشور ما مقوله ای نوظهور است، توانسته است جایگاه خویش را پیدا نماید و در سال های اخیر توجه شایانی به این مقوله از طرف مسئولان به ویژه رسانه های تصویری و از جمله آنها تلویزیون شده است. تلویزیون به عنوان نمادی از زندگی مدرن و به جهت در دسترس بودن همگان، بخش عظیمی از اوقات فراغت انسان و به ویژه کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده که موجب ایجاد تأثیرات شگرفی در جوامع بشری شده است. صاحبان کالا از قدرت این رسانه در راستای تشویق مصرف کنندگان جهت خرید و مصرف کالا در قالب پیام ها و تبلیغات بازرگانی استفاده می کنند.
به منظور فرهنگ پذیری شهروندان، مدت زمانی است که سازمان ها و نهادهای مربوطه کشوری با توجه به این امر که می توان از تبلیغات و آگهی های تلویزیونی در جهت آموزش و آگاهی شهروندان سود برد، به ساخت آگهی های آموزشی همت گمارده اند. تبلیغات آموزشی مذکور با هدف ارتقای دانش و آگاهی و تغییر نگرش مخاطبان تهیه می گردند و امید است که مخاطبان با تماشای این نوع آگهی ها و تبلیغات به پیام های آموزشی آن توجه کرده و در مسئولیت پذیری، توجه به حقوق شهروندی و احترام به قوانین جامعه و در نهایت توسعه جامعه خویش سهیم باشند. لذا می توان با ارائه برنامه های آموزشی به تربیت شهروندان متعهد و مسئول اهتمام ورزید، شهروندانی که احترام به قوانین و حفط حقوق سایر شهروندان را از وظایف خویش می دانند. مسئولان می توانند از مشارکت فعال شهروندان در حل مسائل و مشکلات موجود بهره گیرند و به توسعه مطلوب برسند.
هر شهروندی همواره نیاز به آموزش مهارت های گوناگون و از جمله آنها مهارت های شهروندی دارد وجریان آموزش نباید در هنگام فراغت از تحصیل انسان متوقف شود. این نکته که تمایل به یادگیری از خود زندگی و تبدیل شرایط زندگی به گونه ای که همه مردم در فرایند زیستن یاد هم بگیرند، ظریف ترین دستاورد تعلیم و تربیت است. در جهان امروز، رسانه های جمعی در حل معضلات شهری از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان و اشاعه باورهای صحیح فرهنگی در جهت آموزش رفتارهای مدنی و ایجاد مشارکت آگاهانه شهروندان بسیار موثر هستند. آموزش شهروندی و شناخت ابعاد و اصول شهروند مداری و احترام به قانون امروزه میتواند نقش مهمی در تقویت روحیه جمعی و و جدان جمعی جامعه داشته باشد. ویژگی های شهروندی و شهروند مداری و قانونمندی و قانونمداری، بخش جدایی ناپذیر از الگوهای زندگی جمعی است که باید حکومت ها و دولت ها در قالب نهادهای اجتماعی و سازمان های ذی ربط به بسط تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی همت گمارند. این ویژگی ها از دوران کودکی و سنین آغازین، تعلیم و تربیت شروع می شوند. در این میان اندیشمندان متعددی نظریه پردازی کرده اند که می توان به نظریه بندورا در این مورد بخصوص اشاره کرد.
بندورا معتقد است که رسانه ها اگر چه تنها منبع یادگیری اجتماعی نیستند و نفوذ و تأثیرشان به دیگر منابع یادگیری یعنی والدین، دوستان و معلمان وابسته است، ولی روی مردم تأثیر مستقیم دارند و این تأثیرگذاری به میانجیِ نفوذ شخصی یا شبکه های اجتماعی صورت نمی گیرد(جاویدی کلاته جعفرآبادی و همکاران، ۱۳۹۰، ۲۳۶).
نظریه ی یادگیری اجتماعی در مورد اثر جامعه پذیری رسانه ها و نیز اقتباس الگوهای متعدد کنش توسط مخاطبان کاربرد دارد. نقش جامعه پذیریرسانه ها به این معناست که رسانه ها ارزش ها و هنجارهای مقبول و جا افتاده ی اجتماعی را از
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Tags: