– عبدالرحیمی بارنجی (۱۳۹۰) در پژوهش خود تحت عنوان تحلیل محتوای برنامه های تلویزیون بر اساس مولفه های آموزش شهروندی با پرسش هایی از قبیل جهت گیری تلویزیون نسبت به آموزش شهروندی به چه صورت بوده است و منابع آموزش شهروندی در تلویزیون چه می باشد و امثال آن به این نتایج دست یافته است که رسانههای تصویری (تلویزیون) میتوانند با ارائهی الگوهای رفتاری، چهارچوبهای مرجع و اطلاعات مطلوب، به افزایش مهارتهای شهروندی و شکلگیری رفتارهای مدنی کمک کنند. این مفاهیم و مولفه ها در برنامه های آموزشی بیش از برنامه های سرگرمی و تفریحی اعم از سریال های تلویزیونی به چشم می خورد.
“رسولی و زنده بودی، (۱۳۹۰)، رسانه و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه تحقیقات روابط عمومی”
– رسولی و زنده بودی (۱۳۹۰) در پژوهش خود تحت عنوان رسانه و حقوق شهروندی به بررسی اثرات رسانه به ویژه تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده در پژوهش وی بین رضایت از برنامه های آموزشی رسانه ها ئ میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی همبستگی منفی وجود دارد. هرچه افراد از برنامه ها ناراضی تر هستند، میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی آنها بالاتر است و برعکس. البته این همبستگی بسیار ضعیف است. بین اعتماد به رسانه های داخلی و میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی نیز همبستگی منفی وجود داشته است.
“زنجانی و قرهی، (۱۳۹۰)، نقش آگهی های آموزشی تلویزیون جمهوری اسلامی در توسعه و گسترش آموزش شهروندی مناطق ۲ و ۱۸ شهر تهران، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران”
– زنجانی و قرهی (۱۳۹۰)در پژوهش خود تحت عنوان نقش آگهی های آموزشی تلویزیون جمهوری اسلامی در توسعه و گسترش آموزش شهروندی مناطق ۲ و ۱۸ شهر تهران با نمونه هایی متشکل از ۳۸۴ نفر از ساکنان مناطق مذکور به این نتایج دست یافته است کهتحصیلات، منطقه سکونت، شغل مخاطبین، زمان پخش آگهی ها، رضایت از پخش آگهی ها در توجه به آگهی های آموزشی موثر بوده اند. همچنین توجه به آگهی های آموزشی موجب عمل کردن مخاطبان به پیام های آموزشیآگهی ها و توجه به آن در رفتار شهروندان گردیده است که همین امر توسعه آموزش شهروندی را به دنبال داشته است. می توان با ارائه هر چه بهتر این آگهی ها به تربیت شهروندانی مسئول و متعهد و مشارکت آنان در امر توسعه و پیشرفت جامعه امید داشت.
“پوتر، (۱۹۹۰)، ادراک نوجوانان از ارزش های اولیه برنامه های تلویزیونی، مجله روزنامه نگار کوآرتری”
– پوتر[۳۹] (۱۹۹۰) در پژوهش خود تحت عنوان ادراک نوجوانان از ارزش های اولیه برنامه های تلویزیونی با نمونه هایی متشکل از ۳۰۸ دانش آموز دبیرستانی با روش نمونه گیری خوشه ای در آمریکا به این یافته ها دست یافته است که تلویزیون بعد آموزشی و پرورشی دارد. بر این اساس ارزش هایی مانند اینکه کار سخت پاداش را به دنبال دارد و خوبی بر بدی پیروز می شود در میان مخاطبان پر مصرف تلویزیون ارزشمند می باشند. آنهایی که به میزان زیادی نمایش های خانوادگی را می بینند بیشتر باور دارند که خوشبختی مهم تر از فقط زنده ماندن است و این نشان از بعد آموزشی تلویزیون دارد.
“ویلسون، (۱۹۹۵)، تأثیر محتوای برنامه های تلویزیون بر کودکان، کتاب رسانه های جمعی، فرهنگ توده”
– ویلسون[۴۰] (۱۹۹۵) در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر محتوای برنامه های تلویزیون بر کودکان به این نتایج دست یافته است که محتوای برنامه های تلویزیونی به میزان قابل توجهی وابسته به زندگی خانوادگی آنان است. در صورتی که محتوای برنامه ها در راستای آموزش های کارآمد و مناسب قدم بردارد و خانواده نیز در این راستا کوشش نماید آموزش های اجتماعی از طریق تلویزیون اثربخش تر خواهد بود.
“بوشمن، (۲۰۰۱)، ابعاد آموزشی و خشونت در برنامه های تلویزیونی آمریکا، ژورنالیست های آمریکایی”
– بوشمن[۴۱] (۲۰۰۱) در پژوهش خود تحت عنوان ابعاد آموزشی و خشونت در برنامه های تلویزیونی آمریکا با این فرضیه که بین خشونت و برنامه های تلویزیون رابطه وجود دارد به این نتایج دست یافته است که برنامه های تلویزیونی به صورت ضمنی بر خشونت بینندگان اثر می گذارد و نقش مهمی در خشونت و پرخاشگری دارد. بر این اساس بسیاری از مولفه های سریال های تلویزیونی بر بُعد آموزش خشونت استوار بوده است.
“هوفچیر، (۲۰۰۴)، والدین، رسانه ها و سبک های تربیتی، پایان نامه دانشگاه ایالتی میشیگان”
– هوفچیر[۴۲] (۲۰۰۴) در پژوهش خود تحت عنوان والدین، رسانه ها و سبک های تربیتی، با فرضیاتی از قبیل؛ بین ابعاد تربیتی مختلف و رسانه ها ارتباط وجود دارد و بین آموزش های رسانه ای و اتخاذ سبک های تربیتی رابطه معنی داری وجود دارد به این نتایج دست یافته است که بسیاری از مخاطبان سبک های تربیتی خویش را با توجه به محتوای برنامه های تلویزیونی و ابعاد آموزشی آن اتخاذ می کنند. بنابراین رسانه ها در مهارت های فرزندپروری والدین نقش بسزایی دارند و در واقع رسانه ها با آموزش های ضمنی و غیر رسمی خود سبک های تربیتی والدین را جهت می دهند و به عنوان منبع معتبری در نظر گرفته می شوند. از این حیث والدین به رسانه ها اعتماد می کنند و روش تربیتی خود را بر اساس ارزش های آنها تنظیم می نمایند.
“مارشال، (۲۰۰۹)، حقوق و وظایف شهروندی و آموزش اجتماعی، سایت: Academic. udayton.edu”
– مارشال[۴۳] (۲۰۰۹) در پژوهش خود تحت عنوان حقوق و وظایف شهروندی و آموزشاجتماعی با نمونه هایی متشکل از ۲۳۹ نفر از دانشجویان به این نتایج دست یافته است که در زمینه آگاهی از حقوق و وظایف و تکالیف شهروندی رسانه ها و به ویژه تلویزیون نقش مهمی را ایفا می کنند به طوریکه بسیاری از دانشجویانی که از حقوق و وظایف شهروندی مطلع بوده اند آموزش های ضمنی و غیر رسمی مناسبی را از برنامه های تلویزیونی کسب کرده بودند.
۲ –۸- بخش سوم،نتیجه گیری
همانگونه که از نتایج پژوهش های پیشین بر می آید بیشتر پژوهش های انجام شده در دسترس به مطالعه اثرات ابعاد آموزشی رسانه ها پرداخته اند. همچنین بیشتر پژوهش های گذشته در زمینه سریال ها و تبلیغات و پیام های بازرگانی صورت گرفته است و بر اساس بررسی های به عمل آمده ظاهراً تاکنون پژوهش خاصی دال بر توجه به مولفه های حقوق شهروندی و احترام به قانون در برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی صورت نپذیرفته است و همین نکته وجه ممیز این پژوهش با پژوهش های انجام شده پیشین است.
۲ –۹–بخش چهارم،مدل پیشنهادی پژوهش
حقوق شهروندی،
امنیت فردی
حقوق شهروندی،
امنیت اجتماعی
احترام به قانون
برنامه های تبلیغاتی پلیس راهنمایی و رانندگی
حقوق شهروندی،
مسئولیت های فردی
حقوق شهروندی،
مسئولیت های اجتماعی
فصل سومروش شناسی پژوهش
۳– ۱- مقدمه
هدف های هر پژوهش علمی مستلزم طرح پرسش هایی درباره پدیده های مورد علاقه، و تهیه پاسخ برای این پرسش هاست. روش های پژوهش و به بیان دقیق تر روش شناسی نیز تا آنجا که انتخاب طرح، گروه نمونه اندازه ها و روش های تحلیل داده ها برای یافتن پاسخ ها را زیر نفوذ قرار می دهد، ناگریز با این پرسش ها ارتباط پیدا می کند. به طور کلی، علم ن از طریق موضوع خاص خود، بلکه از طریق روش شناسی توحید می یابد (هومن، ۱۳۸۹، ۸۳).
در فصول قبل درباره کلیات پژوهش و ادبیات و پیشینه تحقیق، پیرامون متغیرهای پژوهش مطالبی ذکر شد و موضوع، اهداف، دامنه و حوزه کار و پژوهش مشخص و تبیین گردید. در این فصل به بررسی روش انجام پژوهش، جامعه آماری و نمونه آماری، ابزار تحقیق و نهایتاً چگونگی اجرای تحقیق پرداخته خواهد شد.
۳ – ۲- روش پژوهش
از آنجاکه در پژوهش حاضر بررسی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیا ساکتی) پرداخته شده است بنابراین روش پژوهش حاضر از نوع روش تحلیل محتوا می باشد. در این پژوهش برای بررسی محتوای آشکار پیام های موجود در برنامه های تبلیغاتی راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیاساکتی) از روش تحلیل محتوا استفاده شد. از این رو این روش را می توان روش تبدیل داده های کیفی به داده های کمّی قلمداد کرد.
۳ – ۳ – جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدها آن به مطالعه بپردازد (همان منبع، ۱۷۷).
در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت است از تمامی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی که از طریق شبکه های سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده اند.
نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه را شامل می شود که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را دارا است به فرایند انتخاب زیر مجموعه ای از جامعه نمونه گیری می گویند. در واقع انتخاب تعدادی از افراد، رویدادها، اشیاء، مکان ها و اموری از یک جامعه تعریف شده، به عنوان معرف یا نماینده آن جامعه را نمونه گیری می نماند (حافظ نیا، ۱۳۸۶، ۸۹).
نمونه برداری موجب تسهیل و تسریع کار پژوهش، صرفه جویی در وقت و هزینه و نیروی پژوهش می شود (هومن، ۱۳۸۹، ۲۶۵).
در پژوهش حاضر تعداد ۱۰۰ انیمیشن از برنامه های پخش شده سیاساکتی در سال های ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۹ به عنوان نمونه پژوهشی مد نظر قرار گرفته اند.
۳ – ۴- روش گرد آوری داده ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Tags: