تعریف سرمايه فكري:پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

 

– معرفي سرمايه فكري

دو دهه گذشته به سمت اقتصادي حرکت شده است که سرمایه گذاري در منابع انسانی، فناوري اطلاعات، تحقیق، توسعه و تبلیغات به منظورحفظ جایگاه رقابتی، تضمین رشد و ترقی سازمان ها ضروري به نظر میرسد و آنچه که بیش ازهمه توجه روز افزونی را به خود جلب کرده سرمایه فکري است. زیرا محیط کسب و کار مبتنی بر دانش و شایستگی منابع انسانی، نوآوري، روابط با مشتري، فرهنگ سازمانی، نظام و ساختـار سازمانـی و غیره را در بر می گیـرد(بابایی نیولویی و همکاران،1391،ص2).در زیر تعاریفـی از سرمایه های فکری ارایه شده است :

* سرمايه فكري مجموعه اي از دانش، اطلاعات، دارايي هاي فكري ، تجربه، رقابت و يادگيري سازماني است كه مي تواند براي ايجاد ثروت به كار گرفته شو د. در واقع سرمايه فكري تمامي كاركنان، دانش سازماني و توانايي هاي آن را براي ايجاد ارزش افزوده در بر مي گيرد و باعث منافع رقابتي مستمر مي شود(نمامیان و همکاران،1390،ص3).

*سرمايه فكري يك مادة فكري است كه جمع آوري و شكل بندي شده و براي توليد يك دارايي با
ارزش تر مورد استفاده قرار مي گيرد(آشنا و همکاران،1388،ص3).

*منظور از سرمايه فكري، توسعه و بكارگيري منابع دانش در شركت ها است(دارابی،1391،ص2).

سرمايه هاي فكري، به صورت گروهي از دارايي هاي دانشي تعريف مي شوند كه به يك سازمان اختصاص دارند و جزو ويژگي هاي يك سازمان محسوب ميشوند و به طور قابل ملاحظه اي از طريق افزودن ارزش به ذينفعان كليدي سازمان، به بهبود وضعيت رقابتي سازمان منجر مي شود(Pew,2007).

*سرمایه فکری فرایندی است که شامل آزمایش های کاربردی، فناوری سازمانی، ارتباطات با مشتری
و مهارت های حرفه ای می باشد و موجب افزایش توان رقابتی شرکت و سودآوری آتی آن می شود
(طالب نیا و همکاران،1391،ص 2).

* سرمايه فكري دانشي است كه مي تواند به ارزش تبديل شود (حسن پور و یزدانی،1391،ص3).

*سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می آورند(شهایی و همکاران،1389،ص3).

*سرمایه فکری را می توان اساسی ترین دارایی یک سازمان دانست (احمدیان و قربانی،1392،ص1).

*سرمایه فکري پاسخی به اهمیت دارایی­ها و ارزش­هاي ناملموس سازمانی می باشد( Cheng et al.,2010) .

* سرمایـه فکـري نتیجه اثرات شبکـه اي استفـاده از انواع منابع سازمانـی، انسانـی و فکري می باشد
( چوپانی و همکاران ، 1391 ، ص 33 ) .

*سرمایه فکري در برگیرنده­ي همه ي فرایندها و دارایی­هایی است که به طور­معمول و سنتی در ترازنامه منعکس نمی­شوند.­همچنین شامل آن گروه از دارایی­هاي نامشهود مانند علائم­تجاري و حق­امتیازها و… می­باشد که روش­هاي حسابداري مدرن آنهارا مد­نظر قرار میدهند(­اسمعیل زاده مقری و همکاران­،­1389­،­ص­3­).

*منظور از سرمايه فكري، توسعه و بكارگيري منابع دانش در شركت ها است (نمازي، ابراهيمي، 1388 ) . *سرمايه فكري شامل دانش، اطلاعات، دارايي فكري و تجربه است كه مي تواند براي ثروت آفريني مورد استفاده قرار گيرد. سرمايه فكري عبارت است از توانايي ذهني جمعي يا دانش كليدي به صورت يك مجموعه ( دارابی ، 1391 ، 107 ) .

*سرمايه فكري دارايي نامشهودي است كه از فناوري، اطلاعات مشتريان، اعتبار و فرهنگ سازمان تشكيل شده است كه براي توان رقابتي سازمان بسيار مهم و حياتي است.  معمولاً سرمایه فکری شامل سرمايه انساني، مشتري، ساختاري است .سرمايه انساني، ذخيره دانش سازمان است كه توسط كاركنان نمايش داده مي شود. سرمايه مشتري، در دانش پنهان در كانال هاي بازاريابي و روابط مشتري قرار مي گيرد. سرمايه ساختاري، شامل تمامي ذخاير غيرانساني دانش در سازمان است. اين سه جزء سرمايه فكري، محرك كليدي عملكرد سازمان و ايجادكننده ثروت آتي براي شركت است (جعفري و ديگران، 1384 ) .

مفهوم سرمايه فكري هميشه مبهم بوده و تعاريف مختلفي براي تفسير اين مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسياري تمايل دارند از اصطلاحاتي مانند دارايي ها ، منابع يا محرك هاي عملكرد به جاي كلمه سرمايه استفاده كنند و آنها واژه فكري را با كلماتي مانند نامشهود، بر مبناي دانش يا غير مالي جايگزين
مي كنند. بعضي از حرفه ها ( حسابداري مالي و حرفه هاي قانوني ) نيز تعاريف كاملاً متفاوتي مانند
دارايي هاي ثابت غير مالي[1] كه موجوديت عيني و فيزیكي ندارند، ارائه كرده اند ( 2008 ، Marr).  سرمايه فكري مجموعه اي از دانش ، اطلاعات ، دارايي هاي فكري ، تجربه ، رقابت و يادگيري سازماني است كه مي تواند براي ايجاد ثروت بكار گرفته شود. در واقع سرمايه فكري تمامي كاركنان، دانش سازماني و توانايي هاي آن را براي ايجاد ارزش افزوده در بر مي گيرد و باعث منافع رقابتي مستمر مي شود  ( قليچ لي و مشبكي، 1385 ) . سرمايه فكري را به عنوان مجموعه اي از داراييهاي نامشهود (­منابع ، توانايي ها ، رقابت­) تعريف مي كند كه از عملكرد سازماني و ايجاد ارزش بدست مي آيند ( 1998 ، Bontis) .

 

1-financial fixed – non assets

دانلود پایان نامه