تعریف نقدشوندگی؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

 

تعریف نقدشوندگی

نقدشوندگیمفهومپیچیده اياستوتعاریفواستنباط هايگوناگونیدربارهآنارایهشدهاست، نقدشوندگیهمدرسطح اوراقبهادارانفراديمانندیکسهممعینوهمدرسطحکلبازارسهامقابلبررسیاست. درادبیاتمربوطبهریزساختار بازار،هموارهتأکیداصلیبرروينقدشوندگیاوراقبهادارانفراديبودهاست. ازعواملاصلیتعیین کنندةنقدشوندگیهر ورقهبهادارمیتوانبهموارديمانندحجممعاملات،قیمتونوسانپذیرياشارهکرددرحالیکهعواملمهممؤثربرتغییر نقدشوندگیبازارموارديمانندریسکموجوديهاواطلاعاتنامتقارنراشاملمیشودکهدرمجموعدرچارچوب فعالیتهايمعاملاتیاثرخودرانشانمیدهند.(Cordia et al., 2000)

بهطورکلینقدشوندگیمیزانسهولتخریدوفروشیکداراییبدونتغییرقابلملاحظهدرقیمتآناست. بههمین ترتیبعدمنقدشوندگی[1]،نمایانگرتاثیرياستکهروندسفارشبررويقیمتمیگذارد. اینتأثیربهصورتتخفیفاعطایی فروشندگانیاصرفدریافتیخریدارانبراياجرايیکسفارشدربازاراست. درعینحالکهنقدشوندگیمجموعهمتنوعی ازتعاریفوتفاسیررادربرمیگیرددراینقسمتبهتعداديازآنهابراينمونهاشارهمیشود.

درسادهترینحالتمیتواننقدشوندگیرا “تواناییانجامیکمعاملهبدونهزینه” تعریفکرد. بهزعمآمیهود (2006) نقدشوندگیرامیتوانبهعنوانتواناییخریدیافروشمقداردلخواهازاوراقبهاداربهقیمتبازارودریکدورهزمانی کوتاهمدتتعریفکرد. نقدشوندگیدارايارزشاستبهطوريکهدرشرایطمساوي،اوراقبهاداربانقدشوندگیبالاتردر مقایسهبااوراقبهاداربانقدشوندگیپایینتردارايقیمتبیشتريخواهندبود.

برخیمحققاندرجهنقدشوندگیبازارراتواناییتبدیلبهنقدشدنیاخریدوفروشسریعیکقلمداراییخاصبدون اینکهمنجربهتغییرمعناداردرقیمتشودتعریفمی کنند. بهزعماینگروه،درصورتییکداراییازنقدشوندگیبالا برخورداراستکهفروشآنسریع،بدونهزینهتبلیغات،باهزینهمعاملاتیبسیارپایینودرهرموقعیتومکانیامکانپذیرباشد.

ازدیدگاهاثرقیمتی،نقدشوندگیتواناییبازاربرايجذبحجمعظیممعاملاتبدونایجادنوساناتشدیددرقیمتتعریف میشود. علاوهبراین،ویژگیاصلیبازارهاينقد[2]یابانقدشوندگیبالا،اندكبودنفاصلۀبینقیمتهايپیشنهاديخریدو فروشاست. دراینحالتمعاملاتبهروشمقرونبهصرفهاياجرامیشوند. لازمهنقدشوندگیوجودخریداروفروشندهبهتعدادکافیاستبهنحويکهبازاردادوستداوراقبهاداربهصورتروانجریان داشتهباشدوبتواناوراقبهاداررابهسرعتوباقیمتینزدیکبهقیمتجاريبازارخریداريکردهیابهفروشرساند. بهاین ترتیب،نقدشوندگیرامی توانبهصورتاحتمالانجاممعاملهبعديباقیمتیمعادلقیمتمعاملهقبلیتعریفنمود.

براساساینتوصیفکلی،نقدشوندگیبازاراوراقبهاداربهشرحزیرتعریفمی شود:

“درجه ايکهدرآناوراقبهادارمی توانددربازارخریداريیافروختهشودبدوناینکهتأثیرقابلتوجهیبرقیمتآنسهمدر بورسبگذارد. ایندرجهبراساسسطحفعالیتمعاملاتیمشخصمی شود”.

ویژگیاصلییکبازارنقدایناستکهدرهرزمانخریدارانوفروشندگانآمادهومایلبهانجاممعاملهوجوددارند. نقدشوندگییکمعیارمهمبازاراست. دربازارهايبانقدشوندگیبالاحجممعاملاتبهاندازه ايهستکهامکانپیوستگی مبادلاترافراهمسازد. درچنینبازاريقیمت هابهکنديحرکتمی کنندوفاصله هايقیمتیبینمعاملاتبسیارپایین است. مقدارسفارشاتبه قدرکافیبالاوقادراستبالاترینقیمتتقاضارابهپایین ترینقیمتعرضهنزدیکنمایدواین دو رابههمبرساند. دربازاربانقدشوندگیبالا،فاصلهیااختلافبینقیمتپیشنهاديخریدوقیمتپیشنهاديفروش،نزدیک بهصفراست.

بهزعملی[3](2006) نقدشوندگیمفهومیاستکهبرايطرحوبیانانواعهزینه هايمعاملاتبه کارمیرودوبالقوهداراي ابعادزیادياستکهازانتخابمعکوسنشأتمی گیردومستلزمانجامفوريمعاملاتاست. درسطحوسیعتر،نقدشوندگی برايتوصیفسهولتانجاممعاملهبررويمقدارزیاديسهامدرمدتزمانمعینبدونتأثیرقابلتوجهدرقیمتهاتعریف میشود

بلک[4] (1971) باارایهتعریففنیتريازنقدشوندگیبازارمعتقداستکهبازارنقدبازارياستکهازاستحکاموعمقزیاد برخوردارباشدوبهطورمعمولقیمتهايواقعیومنصفانهداراییهارانشاندهد.

همچنین،لیو[5](2006) نقدشوندگیراتواناییمعاملهداراییدرمقادیرزیاد،باسرعتبالا،باهزینهپایینوباتأثیرقیمتیاندكتعریفکردهاست.

بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد می باشد.بنابراین یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است . تئوری های جدید پیش بینی می کنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،2008: 189)[6] .

افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران ،1992،189)[7]

 

Illiquidity1

Liquid Markets 1

Lee1

Black2

Liu3

4Agarwal ,2008,189

5Lesmond et al ,1992,189

دانلود پایان نامه