تورم و کاهش سطح تحقیق و توسعه ؛پایان نامه در مورد بیمه

دانلود پایان نامه

 

تورم و کاهش سطح تحقیق و توسعه(R&D):

یکی از مهم ترین منابع رشد بهره وری را می توان در رشد نوآوری ها و ابداعات جستجو نمود. رشد نوآوری نیز مستلزم گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در کشور است. در نظریه های رشد به نقش تحقیق و توسعه به عنوان موتور رشد اقتصادی تاکید شده است. اثر سر ریزR&D  مفهومی است که بیش از این توسط ارو (1962) که تحت ایده کلی “یادگیری به ضمن انجام کار” مطرح شده بود و توجهات زیادی را در قالب مدل های رشد درون زا به خود جلب نمود ارو بر این موضوع تاکید دارد که ابداعات صورت گرفته توسط بنگاهی، ممکن است به واسطه بنگاه های دیگری مورد استفاده قرار گیرد، بدون اینکه هزینه های اضافی را متحمل شوند و بنگاه ها تا اندازه ای می توانند از ابداعات سایر بنگاه ها تقلید کنند در صورتی که قیمتی برای آن پرداخت ننمایند. به بیان دیگر دانش همانند یک کالای عمومی است که با توجه به نوع آن، قابل استفاده برای همگان است. هزینه های تحقیق و توسعه خود را به شکل بهبود فناوری، ابداع و تغییرات فنی نمایان می سازد و افزایش بهره وری نهاده های تولید و ایجاد نهاده های جدید و نیز انتقال آن به سایر سبب افزایش بهره وری کل عوامل خواهد شد لذا رابطه مستقیمی بین تحقیق و توسعه و بهره وری وجود دارد. مطالعات بسیاری در رابطه با نقشR&D  در رشد بهره وری وجود دارد که می توان به مطالعات خارجی: رومر (1990) گروسمنوهلپمن (1991)، اقیونوهوویت(1992)، کامرون ومولباتور(1994)، کووهلیمن(1995)، ژاکوبودیگران (1998)، مداوپیگا(2003)، یولکو(2004) و مطالعات داخلی : کمیجانی و معمارنژاد (1383)، کمیجانی و شاه آبادی(1380)، درگاهی و قدیری(1382)، اخلاصی(1384) اشاره نمود .

 

2-32 تورم، بنگاه و بهره وری:

افزایش نااطمینانی در مورد تورم می تواند از طریق افزایش فروش کالاهای ذخیره شده غیرمولد و در نتیجه کاهش هزینه های پرداختی بنگاه در تحقیق و توسعه، بهره وری را کاهش دهد (جرت و سلودی،1982). در شرایط نااطمینانی بنگاه سرمایه گذاری خود را کاهش دهد سرمایه گذاری کمتری درR&D  انجام می دهد که موجب می شود بهره وری کاهش یابد .

علاوه بر این در شرایط تورمی مزمن که در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته شاهد آن هستیم مدیران بنگاه ها می توانند عدم کارایی خود را بوسیله افزایش سطح قیمت ها بپوشانند، به این صورت که با فروش دارایی های شرکت مانند زمین، ساختمان، عملکرد به ظاهر خوبی را نشان دهند چرا که به طور خالص شرکت در پایان دوره سود خواهد داشت .ضمناً ممکن است بنگاه در کنار فعالیت اصلی خود به فعالیت های سوداگرانه مانند خرید و فروش دارایی ها روی آورد. در این حالت مدیران انگیزه ای برای سرمایه گذاری درR&D  به منظور کاهش هزینه ها و بهبود فناوری تولید نخواهند داشت.

با وجود تورم و نااطمینانی حاصل از آن امکان شکل گیری بنگاه های بزرگ کاهش می یابد .بنگاه های بزرگ به طور کلی به علت استفاده از تکنولوژی، تجهیزات و سازماندهی پیشرفته دارای بهره وری بیشتری نسبت به بنگاه های کوچک هستند.  در این رابطه می توان به مطالعات انجام شده توسط ایدسون و والتر (1996) و مولایی (1384) اشاره نمود .در هر صورت این تغییر تولید که ناشی از تورم است، بهره وری  کل را کاهش خواهد داد

دانلود پایان نامه