سطوح جایزه ملی “پایان نامه درباره اثربخشی

دانلود پایان نامه

سطوح سرآمدی جایزه ملی “پایان نامه درباره اثربخشی سازمانی

1-1 سطوح سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران

سطوح سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران، بنگاه‌ها را در دستیابی به درجات سرآمدی از یکدیگر متمایز می‌کند و میزان موفقیت آن‌ها را در دستیابی به سرآمدی نشان می‌دهد. سطوح سرآمدی با توجه به حدنصاب‌هایی که در ابتدای هر دوره توسط کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران به تصویب می‌رسد، فرآیند جایزه در هرکدام از این سطوح و در هرکدام از بخش‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی به تفکیک به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، به‌طور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند. ازاین‌رو سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده کنند؛ و دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب‌شده در ارزیابی بستگی دارد. جایزه ملی کیفیت شامل سه سطح زیر است (“صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,”):

1-1-1 تندیس

  • تندیس زرین

از میان نامزدهای جایزه، نامزدی که از حدنصاب تعیین‌شده بالاترین امتیاز را کسب نماید، می‌تواند به‌عنوان الگوی مرجع در سطح ملی مطرح و انتخاب‌شده و برنده تندیس زرین خواهد شد. برای سال‌های 82 و 83 حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل 600 امتیاز است.

  • تندیس سیمین

از میان نامزدهای جایزه در هر طبقه، بهترین‌هایی که می‌توانند به‌عنوان الگوهای مرجع در طبقه خود مطرح باشند، در صورت کسب امتیازی بالاتر از حدنصاب مربوطه، به‌عنوان برنده تندیس سیمین انتخاب‌شده و معرفی می‌گردند. برای سال ۸۴ حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل 500 امتیاز است.

  • تندیس بلورین

متقاضیانی که مدل سرآمدی سازمانی را به‌طور کامل بکار گرفته و طی دوره معینی بهبود مستمر را در واحد خود نشان داده‌اند، به‌شرط کسب امتیازی بالاتر از حدنصاب مربوطه، به‌عنوان نامزد جایزه معرفی و برنده تندیس بلورین می‌شوند. برای سال ۸۴ حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل ۴۵۰ امتیاز است.

1-1-2 تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی

برای متقاضیانی که با مدیریت خوب به پیشرفت‌هایی در جهت سرآمدی سازمانی نائل شده‌اند، به‌شرط کسب امتیازی بالاتر از حدنصاب مربوطه تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی اعطاء می‌گردد. برای سال ۸۴ حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل 300 امتیاز است.

1-1-3 گواهی اهتمام به سرآمدی

برای متقاضیانی که با برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام خودارزیابی، تعهد و پایبندی خود را برای حرکت به‌سوی سرآمدی نشان داده‌اند، گواهی اهتمام به سرآمدی صادر می‌شود.

 

دانلود پایان نامه