طبقه بندی از دیدگاه اسویبی.پایان نامه درباره مولفه های سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

– طبقه بندی از دیدگاه اسویبی

کارل اریک اسویبی(1997) معتقد بود که میتوان بر مشکلات اندازه گیری دارایی پنهان چیره شد.او یک مدل پنهان را پیش بینی کرد و بوضوح درک می شد که وقتی ارزش دفتری سازمان معادل دارایی مشهود منهای بدهی قابل مشاهده شود.اسویبی ادعا کرد که کلید چنین سیستمی داشتن چارچوب ادراکی منطقی است اما برای این منظور او استدلال کرد که استفاده از پول به عنوان نماینده کوششهای انسانی بایستی متوقف گردد.اسویبی چارچوب ادراکی مبتنی بر سه خانواده دارایی پنهان را پیشنهاد داد که عبارتند از:

 • ساختار خارجی(علائم تجاری،روابط عرضه کننده و مشتری)
 • ساختار درونی(مدیریت سازمان،ساختار رسمی،سیستم های دستی،رفتارها،تحقیق و توسعه،نرم افزارها)
 • شایستگی فردی(تجربیات،آموزش)

در مدل ادراکی اسویبی سه شاخص اندازه گیری زیر برای سه دارایی پنهان ارائه می شود:

 • رشد و نوسازی(مثل تغییر)
 • کارایی
 • ثبات

اسویبی از سه شاخص اندازه گیری  برای ارزیابی سه گروه دارایی پنهان دانش سازمانی لیستی از شاخص ها را ارائه می دهد:

برای اندازه گیری دارایی پنهان شایستگی فردی،شاخص ها عبارتند از:

 • رشد و نوسازی: تعداد سالهای در حرفه،سطح آموزشی،هزینه آموزش و دوره های آموزشی،درجه مدیران اجرایی،حجم معاملات حرفه،افزایش شایستگی مشتریان
 • کارایی: نسبت حرفه ها در شرکت،اثر نفوذ حرفه ها،ارزش افزوده هر حرفه
 • ثبات: میانگین سنی،ارشدی،پرذاختی مربوط به موقعیت،نرخ حجم معاملات حرفه

 

برای اندازه گیری دارایی پنهان ساختار درونی شاخص عبارتند از:

 • رشد و نوسازی: سرمایه گذاری در ساختار درونی،سرمایه گذاری در سیستم های پردازش اطلاعات،شرکت دادن مشتریان به ساختار درونی
 • کارایی: نسبت کارکنان پشتیبانی،فروش نسبت به شخص پشتیبان،اندازه گیری ارزش و طرز برخورد
 • ثبات: طول عمر سازمان،حجم معاملات کارکنان پشتیبانی،سهم تازه کاران

 

برای اندازه گیری دارایی پنهان ساختار خارجی:

 • رشد و نوسازی: سود بخشی نسبی به مشتری،رشد ارگانیک
 • کارایی: شاخص مشتری راضی شده،شاخص برنده به بازنده،فروش نسبت به مشتری
 • ثبات: نسبت مشتریان بزرگ،ساختار زمانی،نسبت مشتریان علاقمند،تعداد تکرار دستورات

 

دانلود پایان نامه