می 6, 2021

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان۹۲- قسمت ۱۴

1 min read

نظر سنجی از نمونه آماری در زمینه ورزش همگانی بانوان با بهره گرفتن از پرسشنامه.
کاوش مستندات از طریق شبکه اینترنت و منابع کتابخانه­ای به مرور منابع در زمینه ورزش همگانی بانوان، کشور و جهان پرداخته شد، و در موارد مرتبط استفاده گردید.
۱٫۵٫۳٫ قابلیت اعتماد (پایایی) و روایی (اعتبار) پرسشنامه
در این پژوهش روایی پرسشنامه ازطریق نظر متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون به صورت مقدماتی اجرا و اصلاح شد. پایایی پرسشنامه در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ (۹۴/۰ =α) محاسبه شده است.
روش سنجش روایی ابزار
جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چند تن از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی نظر خواهی شد که پرسشنامه مورد تائید آن­ها قرار گرفت.
روش سنجش پایایی ابزار
به منظور اندازه گیری قابلیت پایانی، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS انجام گردید. این مقدار براساس داده ­های حاصل از پرسشنامه۹۴٫ ۰ می­باشد. که نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایایی لازم برخوردار می­باشد.
۶٫۳٫ مدل مفهومی تحقیق
مدل مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید[۸۵]می باشد. بر اساس روش فرد آر. دیوید گام­های مهم برنامه ریزی را می­توان در یک چارچوب تصمیم گیری سه مرحله­ ای گنجانید. جدول زیر نشان دهنده چهارچوب جامع تدوین استراتژی است. ابزارها و روش­های ارائه شده در این چهارچوب برای انواع سازمان­ها (در اندازه­ های گوناگون) مناسب است و به استراتژیست­ها کمک می­ کند که استراتژی­ها را شناسائی، ارزیابی و گزینش نمایند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. مرحله ورودی: در مرحله اول این چارچوب، اطلاعات اصلی مورد نیاز برای تدوین استراتژی­ها مشخص می­ شود. این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی می‌باشد.

 

  1. مرحله تطبیق یا مقایسه: در مرحله دوم، با توجه به اطلاعات حاصل از مرحله اول، با در نظر داشتن، چشم انداز، مأموریت و اهداف سازمان، عوامل اصلی داخلی (قوت‌ها و ضعف­های کلیدی و استراتژیک) و عوامل اصلی خارجی (فرصت­ها و تهدید‌های استراتژیک) با هم تطبیق داده می‌شوند و در واقع بین آن­ها نوعی توازن ایجاد می­ شود. از تطبیق عوامل داخلی و خارجی با بهره گرفتن از ابزار‌های گوناگون، استراتژی­ های مختلف دستیابی به اهداف و تحقق مأموریت سازمان شناسایی می‌شوند تا در مرحله بعد ارزیابی شده و بهترین گزینه­ ها جهت اجرا انتخاب شوند. ابزار‌های مهمی که در مرحله دوم مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: ماتریس داخلی و خارجی[۸۶] (IE)، ماتریس قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، تهدید ها[۸۷] (SWOT).

 

مرحله تصمیم گیری: در مرحله سوم تحلیل (SWOT) استراتژی­ها تدوین شد.
جدول۲٫۳: چارچوب جامع تدوین استراتژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله ورودی (Input Stage)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
مرحله تطبیق یا مقایسه (Matching Stage)
ماتریس داخلی و خارجی (IE) ماتریس عوامل داخلی و خارجی) SWOT)
مرحله تصمیم گیری (Decision Stage)

 

۷٫۳٫ فرایند اجرای تحقیق
ابتدا جلساتی با استاد راهنما برگزار شد. سپس نایب رییس محترم فدراسیون ورزش­های همگانی، و مشاور محترم معاونت بانوان و توسعه ورزش همگانی جهت بررسی وضعیت ورزش همگانی بانوان کشور برگزار گردید که در آن کلیات موضوع برنامه استراتژیک مطرح و آنگاه چارچوب برنامه مشخص شد. سپس با جستجوی کتابخانه­ای و اینترنتی به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و سند چشم انداز و طرح جامع ورزش کشور مبنا با هدف شناخت وضعیت مطلوب و دستیابی به الگو مورد نظر پرداخته که از آن­ها در تدوین برنامه استراتژیک استفاده شد.
پس از آن، بر اساس موضوعات مندرج در مدل انتخابی و طبق برنامه زمانی محقق در خصوص تنظیم جدول اجرایی تدوین هر یک از این موضوعات استراتژیک ورزش همگانی بانوان اقدام شد. در مرحله بعد نسبت به گرد آوری آن دسته از داده ­های مورد نیاز که به نظرسنجی نمونه­های آماری نیاز بود، بر اساس جدول اجرایی مبادرت شد. در مجموع، درباره موضوعاتی همچون تحلیل SWOT از کارشناسان فدراسیون ورزش­های همگانی و معاونت محترم بانوان و توسعه ورزش­های همگانی (نمونه آماری) استفاده شد. پس از پایان هر مرحله گردآوری اطلاعات ، داده ­های مربوط بررسی و نتیجه نهایی اتخاذ شد.
مطالعه اولیه
کسب نظرات و برگزاری جلسات هماهنگی با مسولین ورزش همگانی بانوان
مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق با هدف شناخت وضعیت مطلوب و دستیابی به الگوی مورد نظر
شناسایی وضعیت موجود
موجود
تنظیم جدول اجرایی
موجود
نظرسنجی از نمونه­های آماری
موجود
تعیین و تدوین مرحله به مرحله هر یک از موضوعات استراتژیک
۸٫۳٫ ابزار تحقیق
به منظور تحلیل کمی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیقتر به اطلاعات در مورد تائید چهارچوب، پرسشنامه بسته عوامل درونی و بیرونی ورزش همگانی بانوان در چهار بخش برای بررسی و شناسایی نقاط ضعف (۱۴ گویه)، قوت (۱۰ گویه)، فرصت (۱۳ گویه) و تهدید (۹ گویه) با بهره گرفتن از نظرات استاد راهنما و استاد مشاور در مورد SWOT طراحی گردید. جهت تعیین میزان تاثیر هر یک از گویه ­ها از مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت استفاده شد. بدیهی است برای تدوین گویه ­های این پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و نخبگان در زمینه ورزش همگانی استفاده شده است، پس از تایید روایی محتوایی در جمع نخبگان پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. که آلفای آن برابر با ۹۴/۰ است. برای تحلیل ابعاد پرسشنامه در حیطه­های نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای به دست آمده از روش تحلیل SWOT برای طبقه بندی و شناسایی استراتژی­ های به دست آمده استفاده شد.
در بخش اول پرسشنامه، ۱۰ سئوال مرتبط با نقاط قوت ورزش همگانی طراحی شده که کارشناسان ورزش همگانی بانوان وضعیت هر یک از این سئوالات را در ورزش همگانی بانوان با علامت زدن یکی از گزینه­ های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم، تعیین نمودند.
در بخش دوم پرسشنامه، ۱۴ سئوال مرتبط با نقاط ضعف ورزش همگانی طراحی شده که کارشناسان ورزش همگانی بانوان وضعیت هر یک از این سوال­ها را در ورزش همگانی بانوان با علامت زدن یکی از گزینه­ های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم تعیین نمودند.
در بخش سوم پرسشنامه، ۱۳ سئوال مرتبط با فرصت­های ورزش همگانی طراحی شده که کارشناسان ورزش همگانی بانوان وضعیت هر یک از این سوال­ها را در ورزش همگانی بانوان با علامت زدن یکی از گزینه­ های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم تعیین نمودند.
در بخش چهارم پرسشنامه، ۹ سئوال مرتبط با تهدیدهای ورزش همگانی طراحی شده که کارشناسان ورزش همگانی بانوان وضعیت هز یک از این سوال­ها را در ورزش همگانی بانوان با علامت زدن یکی از گزینه­ های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم تعیین نمودند.
۹٫۳٫ متغیرهای تحقیق
نقاط قوت: فعالیت­های قابل کنترل، فدراسیون همگانی در بخش بانوان که آن­ها را به شیوه­ای بسیار عالی انجام می­دهند.
نقاط ضعف: فعالیت­های قابل کنترل فدراسیون همگانی در بخش بانوان، که آن­ها را به شیوه­ای بسیار ضعیف انجام می­دهد.
فرصت: رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که می ­تواند به میزان زیادی در آینده، به فدراسیون همگانی در بخش بانوان منفعت برساند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تهدید: رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که می ­تواند به میزان زیادی در آینده، به فدراسیون همگانی در بخش بانوان زیان برساند.
عکس مرتبط با اقتصاد
برنامه استراتژیک:
به عقیده « ماچادو »[۸۸] برنامه ریزی استراتژیک روش بسیار متداولی است که سازمان­ها از آن برای پاسخ مناسب به شرایط متغیر داخلی و خارجی استفاده می­ کنند؛ و میزانی که برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می­گیرد یک عامل پیشگویی کننده مهم از اعتبار و موفقیت یک سازمان محسوب می­ شود.
۱٫۹٫۳٫ تعریف عملیاتی متغیر­ها:
برنامه ریزی استراتژیک: فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از سازمان و محیط مربوط به آن ارائه می­ کند، شرایط فعلی سازمان را توضیح می­دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت ان را شناسایی می­ کند.
ورزش همگانی: ورزش ه
مگانی، ورزشی است که انسان آن را کاملا آزادانه انتخاب کرده باشد و در محیط­های عمومی به ورزش میپردازد.
استراتژی ورزش: اطلاعات به دست آمده از ماتریس SWOT پردازش شده و مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت استراتژی­ های ورزش همگانی مشخص می­ شود.
۱۰٫۳٫ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
آمار توصیفی
در تجزیه و تحلیل داده ­ها در بخش آمار توصیفی از شاخص ­های فراوانی، درصد فراوانی، انحراف استاندارد استفاده گردید.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.