قضاوت ها و برآورد های تحریف کننده معیاری معکوس در اندازه گیری کیفیت سود،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

دانلود پایان نامه

قضاوت ها و برآورد های تحریف کننده معیاری معکوس در اندازه گیری کیفیت سود

با دقت به رویکرد دوم در تعریف کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارش های مالی، از دیدگاه کاربرد استاندارد، رابطه معکوسی بین کیفیت و میزان استفاده مدیریت از اعمال قضاوت در جهت تحریف هدف استاندارد وجود دارد. این رویکرد به صورت تلویحی در بیشتر تحقیقات دانشگاهی درباره مدیریت سود و کیفیت سود در نظر گرفته شده است.

برای مثال یک سری از تحقیقات انگیزه هایی را برای مدیریت سود فرض کرده، سپس از طریق وجود انگیزه های فرض شده به دنبال شواهدی برای مدیریت سود می باشد. تحقیقاتی که به دنبال نشانه های وجود مدیریت سود و تعیین مقدار آن هستند، مهم می باشند. زیرا مقدار مدیریت سود گاهی اوقات به عنوان معیار معکوسی از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. یک رویکرد دیگر برای کشف مدیریت سود آزمون بی نظمی هایی که در رابطه با  اهداف سود رخ می دهد ،می باشد.

برای مثال بورگستلار و دیچیو(1997) ، [1] ثابت کردندکه شرکت ها اقدام به مدیریت سود می کنند تا از گزارش زیان جلوگیری کرده یا به سایر اهداف مانند پیش بینی تجزیه و تحلیل گران دست یابند. در این روش از ارزیابی بی نظمی توزیع سود برای استنتاج وجود مدیریت سود استفاده می شود. تکرار کم و غیرمنتظره زیان های کم و تکرار زیاد و غیرمنتظره سود های کم می تواند نشانه مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان باشد. (که احتمالا” باعث کاهش کیفیت سود می گردد).

به طور خلاصه می توان گفت که چهار مفهوم مطرح شده از کیفیت سود دارای چند خصوصیت مشترک هستند. اولا”، به دلیل اینکه آنها برخواسته از دیدگاه مفید بودن برای تصمیم گیری هستند برای هر کدام بایستی خاصه های استفاده کننده و تصمیم در نظر گرفته شود.ثانیا”، آنها ممکن است با یکدیگر تضاد داشته یا یکدیگر را پوشش دهند. و نهایتا” اینکه مفاهیم کیفیت سود ذکر شده همیشه بیان صادقانه ای از سود هیکسی ندارند.

بطور کلی در این بحث مفاهیم مختلف کیفیت سود از دیدگاه سودمندی تصمیم بر اساس چارچوب نظریFASB  و از دیدگاه بیان صادقانه سود هیکسی  مورد بحث قرار گرفت.مفاهیم کیفیت سود مورد بحث عبارت بودند از:ثبات ، توانایی پیش بینی و انحراف سری زمانی سود؛ روابط بین نقد، معوقات و سود؛ ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه؛ و تاثیرات اجرای تصمیمات.

54 . Burgstahlar & Divhev

دانلود پایان نامه