كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

دانلود پایان نامه

كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري:

انتظارمي رود كيفيت گزارشگري مالي بالاتر، كارايي سرمايه گذاري را با كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين واحد تجاري و تامين كنندگان خارجي سرمايه بهبود بخشد. به عبارت ديگر كيفيت گزارشگري مالي مي تواند كارايي سرمايه گذاري را از دوطريق بهبود بخشد(وردي[1]،2007). اول از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين شركت و سرمايه گذاران و در نتيجه كاهش هزينه تامين مالي؛ و دوم از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذارن و مديران و در نتيجه كاهش هزينه هاي نظارت و بهبود انتخاب پروژه. واحد تجاري زماني كارا در سرمايه گذاري تعريف مي شود كه همه پروژه هايي را كه ارزش فعلي خالص مثبت داشته باشد، انتخاب كند. بنابراين در شرايطي كه هيچ اصطكاكي مثل انتخاب ناسازگار[2] يا هزينه هاي نمايندگي وجود ندارد، سرمايه گذاري غيركارا، صرف نظركردن از فرصت هاي سرمايه گذاري با ارزش فعلي خالص مثبت مي باشد ( كم سرمايه گذاري). بعلاوه سرمايه گذاري ناكارا شامل انتخاب پروژه هايي با ارزش فعلي خالص منفي نيز مي شود ( بيش سرمايه گذاري). حداقل دو معيا ر نظري براي تعيين كارايي سرمايه گذاري وجود دارد. اول اينكه يك شركت نياز دا رد تا به منظور تامين ماليِ فرصتهاي سرمايه گذاري، منابع را جمع آوري نمايد. در يك بازاركارا، همه پروژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت بايد تامين مالي شوند. هر چند؛ بخش عمده اي از ادبيات موجود در حوزه مالي نشان داده است كه محدوديت هاي مالي، توانايي مديران را برا ي تامين مالي محدود مي سازد(لامبرت و همکاران[3]، 2007).كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

[1] . Verdi

[2] . Adverse Selection

[3] . Lambert & et al

دانلود پایان نامه