مدل های نوآوری.پایان نامه درمورد نوآورری

دانلود پایان نامه

مدل های نوآوری:

بر اساس تکامل تدریجی مدل ها در طول زمان، راثول دسته بندی را مطرح می کند که در آن مدل های نوآوری به پنج نسل تقسیم می شود. داجسون این پنج مدل را اینگونه نقل کرده است: (Dodgson & Sybille, 2001).

مدل اول (فشار تكنولوژي): در اين مدل عامل اصلي نوآوري فشار علم و تكنولوژي است. فشار تكنولوژي به ‌عنوان يك فرآيند ترتيبي و خطي ساده در نظر گرفته مي‌شود و بازار ظرفي براي ريختن نتايج تحقيق و توسعه در آن است. اين مدل تأكيد زيادي بر تحقيق و توسعه دارد.

مدل دوم (كشش تقاضا): بر اساس اين مدل، تكنولوژي براي پاسخ به نياز يا تقاضاي بازار توسعه مي‌يابد. در اين مدل نيز به نوآوري به‌ عنوان يك فرايند خطي ساده نگاه مي‌شود و بازار به‌عنوان منبع ايده‌ها منشأ هدايت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است. تأكيد اين مدل بيشتر بر بازاريابي است.

مدل سوم (مدل دوگانه): اين مدل تركيبي از مدل هاي نسل اول و دوم است و در آن نوآوري با تركيب‌هاي “كششي- فشاري” و “فشاري- كششي” تفسير مي‌شود. مدل سوم، از فرايندهاي متوالي اما داراي حلقه بازخورد تشكيل مي‌شود و در آن بين بازار و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه توازن بيشتري برقرار‌ است.

مدل چهارم (مدل يكپارچه): در مدل چهارم ارتباط و تعامل با تأمين‌كنندگان و مشتريان بيش از پيش مطرح مي‌شود و يكپارچگي بين تحقيق و توسعه و توليد مورد تأكيد قرار دارد.

مدل پنجم (مدل سيستم‌هاي يكپارچه و شبكه‌اي): در اين مدل، توسعه به ‌صورت موازي و يكپارچه روي مي‌دهد و استفاده از سيستم‌هاي خبره مدل سازي و شبيه‌سازي در تحقيق و توسعه و ارتباط نزديك با مشتري مورد توجه قرار دارد. يكپارچگي استراتژيك با تأمين‌كنندگان اوليه بيشتر است و ارتباطات افقي نظير سرمايه‌گذاري مشترك، تحقيقات گروهي، همكاري در تنظيم بازار و غيره نيز مدنظر قرار دارد. اين مدل بر انعطاف‌پذيري بنگاه و سرعت توسعه محصول جديد تأكيد دارد (Dodgson & Sybille, 2001).

دانلود پایان نامه