مزايا و معايب تأمين مالي از طريق بدهي هاي بلندمدت:پایان نامه درباره تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام

دانلود پایان نامه

مزايا و معايب تأمين مالي از طريق بدهي هاي بلندمدت

الف) مزايا از نظر شركت

1- بهره بدهي ماليات كاه است اما سود سهام اين گونه نيست.

2- خريداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمي از سود بعد از بهره و ماليات شركت نخواهند داشت.

3- بازپرداخت بدهي در دوران تورمي ارزانتر تمام خواهد شد.

4- كنترل شركت به واسطه تأمين مالي از طريق بدهي كاهش نخواهد يافت.

5- با اعمال شرط بازخريد در قرارداد قرضه، تأمين مالي شركت انعطاف پذير مي شود. چنين شرطي به شركت اجازه مي دهد قبل از سررسيد قرضه، بدهي خود را پرداخت كند.

6- بدهي بلندمدت مي تواند ثبات مالي آتي شركت را حفظ كند. خصوصاً در شرايطي كه بازارهاي پولي دچار كسادي است و اخذ وام هاي كوتاه مدت مقدور نمي باشد.

 

  ب) معايب از نظر شركت

1- صرف نظر از سود يا زيان، هزينه هاي بهره بايد پرداخت شود.

2- اصل بدهي بايد در تاريخ سررسيد پرداخت شود.

3- استفاده از بدهي بيشتر، ريسك ساختمان سرمايه را افزايش و در نتيجه هزينه سرمايه شركت را افزايش مي دهد.

4- شرايط قرارداد قرضه ممكن است محدوديت هاي شديدي بر شركت تحميل كند.

5- تعهدات شركت ممكن است به واسطه خطاهاي پيش بيني، شديداً افزايش يابد.

 

   

ج) مزايا از نظر اعتبار دهنده

1- هر ساله يك مبلغ مشخص بهره وجود دارد.

2- اوراق بدهي، مطمئن تر از اوراق سهام است.

 

د) معايب از نظر اعتبار دهنده

1- خريداران اوراق بدهي معمولاً در سود بعد از بهره مشاركتي ندارند.

2- براي اين اوراق حق راي وجود ندارد.

تركيب مناسب بدهي بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در يك شركت، به عواملي از قبيل نوع سازمان، قابليت دسترسي به اعتبار و هزينه تأمين مالي بعد از ماليات بستگي دارد. شركتي كه داراي درجه اهرم مالي بالايي است، تمايل دارد اقداماتي صورت دهد كه ساير ريسك هاي شركت را حداقل سازد.

دانلود پایان نامه