مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی ؛پایان نامه درمورد بازاریابی اینترنتی

دانلود پایان نامه

 

مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی

1-استفاده تجارت الکترونیکی از طریق افزایش حجم اطلاعات در دسترس کارگزاران اقتصادی،موجب افزایش فضای رقابتی حاکم بر بازار و فعالیت های اقتصادی شده و بدین ترتیب با توجه به خصوصیات بازار رقابتی موجب افزایش تولید،کاهش قیمت،افزایش کارایی،حذف موانع و محدودیت بازار،بالا رفتن قدرت انتخاب مصرف کننده و به تبع آن حذف زمینه ای افزایش مطلوب و رفاه وی را فراهم می سازد.به عبارت دیگر تجارت الکترونیک با حذف محدودیت های زمانی و مکانی،امکان ارتباط بین خریداران و فروشندگان را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم ساخته و لذا ضمن حذف محدودیت های بازار برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان،هزینه های بازاریابی و توزیع را نسبت به تجارت سنتی به شدت کاهش می دهد(jemmeson,2007.pp1-2).

بنابراین از نظر اقتصادی می توان  گفت که تجارت الکترونیکی انتقال منحنی های عرضه و تقاضا را موجب می شود،بدین ترتیب که با ایجاد تسهیلات در خرید الکترونیکی،تقاضا افزایش یافته و منحنی تقاضا به سمت بالا منتقل می شود.از طرف دیگر با حذف محدودیت های بازار و دسترسی تولید کنندگان به تمام بازارها و افزایش کارایی،عرضه نیز افزایش یافته و منحنی عرضه به سمت راست انتقال می یابد.انتظار این است که انتقال منحنی عرضه و تقاضا به نحوی صورت گیرد که قیمت کالا ها کاهش یابد،چون هزینه های عملیات تجاری در تجارت الکترونیکی به شدت کاهش می یابد،شواهد تجربی ناشی از کاهش هزینه های مبادله تا حدود 70 درصد در تجارت الکترونیکی نسبت به تجارت سنتی است(سهلانی،1388،ص41)

2-هرچند سیاست گذاران اقتصادی از کاهش اشتغال ناشی از به کار گیری فناوری اطلاعات در تجارت بیم دارند،ولی مطالعات اقتصادی  پاژولا[1]،مالون[2]، لی[3] چارک[4] ثابت کرده اند که اگرچه کاهش حجم اشتغال در کوتاه ترین مدت غیر واقعی نیستند ولی در بلند مدت قطعاً تجارت الکترونیکی علاوه بر افزایش سطح اشتغال و تغییر ترکیب اشتغال موجبات افزایش بهره وری و بازدهی را فراهم خواهد ساخت.به طور کلی با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به فرآیندهای تولید و تجارت،تقاضا برای نیروی کار دارای مهارت پایین به شدت کاهش و برای نیروی کار با مهارت بالا به شدت افزایش می یابد.ار آنجا که این گونه مشاغل عموماً پردرآمد هستند،از این رو دارای جذابیت و مزیت نیز می باشند.از طرف دیگر ایجاد و گسترش تجارت الکترونیکی از طریق حذف محدودیت های بازار،امکان افزایش تولید و مصرف را فراهم ساخته و بدین ترتیب با افزایش تولید،زمینه ی افزایش اشتغال  نیز مهیا می شود(سهلانی،1388،ص41).

 

3- به کارگیری تجارت الکترونیکی اقتصاد را به سوی جهت یابی بین المللی سوق داده و از این طریق بازارها را گسترش و موانع بر سر راه تجارت آزاد بین المللی را به حداقل می رساند.بدین ترتیب با گسترش بازارها،امکان افزایش تولید و استفاده از صرفه جویی ها در مقیاس تولید فراهم شده و زمینه استفاده مطلوب و بهینه از منابع و کاهش هزینه های تولید ایجاد می شود.جهت گیری بین المللی اقتصاد،تولید کنندگان را در فضای رقابت بین المللی قرار داده و لذا آنها را مجبور به افزایش کارایی و بهبود کیفیت تولید و توجه به مزیت نسبی و مزیتی رقابتی می کند و این خود به تخصیص بهینه منابع منجر می شود(سهلانی،1388،ص42).

 

4-یکی از ملزومات انجام تجارت الکترونیکی،نقل و انتقال الکترونیکی وجوه یا به عبارتی بانکداری الکترونیکی است.استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری و نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و استفاده از کارت های اعتباری و کارت های بدهی و با توجه به اینکه کارت های بانکی برخی از وظایف پول را در اقتصاد انجام می دهند و وسیله ای برای اعطای وام و اعتبار هستند بر شاخص های اقتصادی نظیر عرضه پول،تقاضای پول،مصرف،تورم و کارایی اقتصادی تأثیر می گذارند(سهلانی،1388،ص42).

 

5- به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تجارت و اقتصاد موجبات تخصیص مجدد سرمایه های فیزیکی و انسانی را فراهم می سازد یعنی با آزادسازی سرمایه های فیزیکی و انسانی از یک بخش،امکان به کارگیری آنها در سایر بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی ایجاد می شود.به عنوان مثال استفاده از تجارت الکترونیکی به اصلاح سیستم توزیع جلوگیری می نمایند و بدین ترتیب امکان توزیع مجدد سرمایه های فیزیکی و انسانی فراهم می شود.همچنین با به کارگیری تجارت الکترونیکی ارتباط و تعامل بین تولید کنندگان و مصرف کتتدگان به شدت افزایش پیدا کرده و با دریافت بازخورد از نظرات ایشان در تولید محصول دقت لازم را مبذول و در نتیجه منابع در اختیار خود را برای تولید محصول به طور بهینه تخصیص می دهند(سهلانی،1388،ص42).

 

6-تجارت الکترونیک و جهت گیری بین المللی استراتژی تجارت،امکان ارتباط بین فرهنگ ها و ملل را توسعه داده و امکان تعامل فکری و تبادل تکنولوژی و اطلاعات را بین آنها فراهم می سازد و از این طریق به توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع کمک می نماید.از طرف دیگر استفاده از تجارت الکترونیکی الزام می نماید که امور در چارچوب مقررات،ضوابط و قوانین مربوطه در سطح داخلی و بین المللی صورت گیرد و عدم رضایت آنها، انجام تجارت الکترونیک را غیر ممکن می سازد و بدین ترتیب،رعایت مقررات و قوانین در امور نهادینه می گردد((سهلانی،1388،ص43).

 

[1]-Pohjola

[2]-Malone

[3] -Lee

[4] -Chark

دانلود پایان نامه