مفهوم جامع و کامل تورم-پایان نامه در مورد صحت پيش بيني سود

دانلود پایان نامه

تورم

تورم، يکي از اصطلاحات ديرين در حوزه علم اقتصاد و مسائل روزمره زندگي است که در همه گروه‌هاي اجتماعي شهرت يافته است. تورم نيز همچنين بسياري ديگر ازمفاهيم اقتصادي، توسط اقتصاددانان به طرق مختلف تعريف شده است که به پاره‌اي از اين تعاريف که مهم تر است اشاره مي‌شود. تورم روند افزايش سطح عمومي قيمت ها طي يک دوره به نسبت طولاني است. تورم به افزايش در سطح عمومي قيمت ها اطلاق مي‌شود که خارج از کنترل و نا خواسته اتفاق مي‌افتد. تورم وضعيتي است که در آن درآمد‌هاي پولي سريعتر ار جريان کالا و خدمت هايي است که اين درآمدها روي آن ها صرف مي‌شوند افزايش مي‌يابد(يعني سريعتر از درآمد ملي واقعي).

تعريفي که از تورم از مقبوليت بيشتري نزد اقتصاد دانان برخوردار است، عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد، و نابساماني اقتصادي منجر مي‌شود .

نوسان‌هاي نرخ تورم ممکن است در تصميم گيريهاي مديران درباره تامين مالي مهم و اثر گذار باشد، با توجه به اينکه افزايش نرخ تورم در دراز مدت بهبود جريان‌هاي ورود وجه نقد به شرکت نيز افزايش مي‌يابد. از آنجا که يکي از منابع تامين مالي شرکت ها استفاده از سود انباشته  شرکت است، لذا با انجام تامين مالي از طريق سود انباشته، اهرم مالي شرکت کاهش خواهد يافت که نشان دهنده ارتباط منفي بين نرخ تورم و ساختار سرمايه است (نوروزي، مدينه).

2-20-1- تعريف تورم از ديدگاه  گونتربورگر[1]

تورم يک نوع جنگ داخلي است يعني مبارزه ميان طبقاتي که دستمزدها و قيمت ها را تعيين مي‌کند. (بورس- شماره 143- ص 35)

2-20-2- تعريف تورم از ديدگاه محسن دستگير

از نظر حسابداران، تورم عامل مهمي است، زيرا ممکن است ارقام حسابداري را که مبناي تصميم گيري هايي هستند مخدوش مي‌کند. در شرايط تورم، ارزش تاريخي يک دارايي به مراتب کمتر از ارزش جاري خواهد بود. بنابراين قسمتي از دارايي که بر مبناي ارزش هاي تاريخي مستهلک شده است کمتر از ارزش جاري خواهد بود. در نتيجه قسمتي از دارايي که بر مبناي دارايي هاي خالص يک موسسه ممکن است در روش حسابداري ارزش تاريخي کمتر از واقع مشخص و رقم سود ويژه بيش از واقع گزارش شود (دستگير،1372).

[1] – Gontrborgr

دانلود پایان نامه