مفهوم پيش بيني سود:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

پيش بيني سود

هدف از حسابداري جمع آوري و تفسير اطلاعات مالي است تا يك راهنماي صحيح عملياتي را براي استفاده مديريت، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذي نفع فراهم آورد. انجمن حسابداري آمريكا در بيانيه تئوري حسابداري چنين مي نويسد: در تدوين استانداردها معيار جامع، مفيد بودن اطلاعات است.[1] تقريبا” بدون استثناء ادبياتي كه در اين زمينه وجود دارد موضوع مفيد بودن را به تسهيل در تصميم گيري مرتبط ساخته است. در اتخاذ تصميم يكي از مهمترين نكات مورد توجه نتيجه تصميم است كه به دليل ارتباط نتيجه تصميم به آينده تعيين نتيجه و پيامد تصميم از طريق پيش بيني صورت مي گيرد. بنابر اين اطلاعات حسابداري براي اينكه بتواند در راستاي تسهيل تصميم گيري به سرمايه گذاران كمك كند، بايد داراي توان پيش بيني باشد. البته بايد توجه داشت كه بين پيش بيني و تصميم گيري فاصله است. به اين صورت كه مي توان بدون تصميم گيري پيش بيني كرد ولي بدون پيش بيني نمي توان تصميم گرفت و از آنجا كه پيش بيني جزء لاينفك تصميم گيري است، آگاهي از سودمندي در پيش بيني ضروري است (سپاسی، ۱۳۹۰).

ارزيابي يا قضاوت در مورد سودمندي در پيش بيني احيانا” مستلزم در نظر گرفتن زياني است كه به لحاظ خطاي پيش بيني رخ مي دهد كه آن هم به نوبه خود مستلزم آگاهي از ساير متغيرهايي است كه در الگوي تصميم گيري وجود دارد. طبق آنچه از بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره ۱ بر مي آيد، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري سعي دارند خالص جريان هاي نقدي اينده شركت را برآورد كنند. همچنين اغلب آنها با توجه به اطلاعات مربوط به سود، توان سود آوري شركت در مورد بررسي قرار مي دهند و از اين طريق رقم سودهاي آينده شركت راپيش بيني مي كنند يا ريسك مربوط به سرمايه گذاري يا دادن اعتبار به شركت را موردارزيابي قرار مي دهند. سرمايه گذاران به اميد كسب بازده در سهام يك شركت سرمايه گذاري مي كنند. بازده سهام در اين پژوهش به عنوان بازده نقدي بعلاوه بازده قيمت تعريف مي شود. بازده نقدي ناشي از سود نقدي توزيع شده توسط شركت است و بازده قيمت ناشي از تغييرات قيمت بازار سهام است. اما از آنجا كه هر كدام از اجزاي فوق تحت تاثير سود هر سهم هستند، بنابر اين سود هر سهم نقش تعيين كننده اي در بازده سرمايه گذاري براي سهام داران دارد. پس هر فرد سرمايه گذار قبل از هر چيز به دنبال اطلاعات مربوط به سود است تا بتواند از اين طريق بازده مورد انتظار خود را برآورد نمايد و اقدام به تصميم گيري در مورد تخصيص منابع خود كند(سپاسی، ۱۳۹۰).

در چهار چوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي قابليت پيش بيني به عنوان بخشي از ويژگي مربوط بودن مطرح شده و به شرح زير تعريف شده است:

كيفيت اطلاعات كه به استفاده كنندگان كمك مي كند تا احتمال پيش بيني صحيح نتايج گذشته يا حال را افزايش دهد. اطلاعات سود نيز به عنوان بخشي از اطلاعات حسابداري بايد توان پيش بيني استفاده كنندگان را افزايش دهد. به عبارت ديگر سودبايداز ويژگي قابليت پيش بيني برخوردار باشد. اهميت اين ويژگي سود زماني مشخص مي شود كه بدانيم، بسياري از سرمايه گذاران بالقوه انتظارات مربوط به سود آينده را به عنوان يك عامل مهم براي پيش بيني سود تقسيمي آينده مورد توجه قرار مي دهندو براي تعيين ارزش جاري سهام يا ارزش كل يك شركت، سود تقسيمي مورد انتظار آينده به عنووان يك عامل مهم مورد توجه سرمايه گذاران است. حتي قابليت پيش بيني سود آينده شركت براي اعتبار دهندگان كوتاه مدت وبلند مدت نيزمورد توجه خاص است. هر قدر پيش بيني سود آينده شركت معتبرتر باشد، اعتبار دهندگان نيز از قابليت وصول اصل و بهره وجوه خود مطمئن تر خواهند بود. بنابراين انتظار از رقم سود، داشتن محتواي اطلاعاتي جهت كمك به پيش بيني سود آينده است. از آنجا كه هزينه سرمايه سهام عادي به عنوان بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادي تعريف شده است، لذاتاثير ويژگي قابليت پيش بيني سود بر هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است (دیمیترو پولوس و آستیریو[2]، 2009).

۲-2-5-6) سودمندي ارقام حسابداری در پيش بيني رویدادهای آتی

درگزارش تروبلاد، دوازده هدف براي تهيه صورت هاي مالي ذكر شده كه در شش مورد آن بر سودمندي براي پيش بيني (جريان نقدي بالقوه، قدرت سودآوري،‌ مبادلات اقتصادي و ساير رويدادها و اطلاعات مالي) تاكيد شده است. درهدف دهم نيزتصريح شده است كه يكي ازهدف هاي تهيه صورت هاي مالي، فراهم كردن اطلاعات سودمند براي فرايند پيش بيني است. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي در بيانيه شماره ۲ مفاهيم حسابداري مالي، سودمندي در پيش بيني را به عنوان يكي از اجزاي مربوط بودن اطلاعات معرفي و به صورت زير تعريف مي كند:

كيفيت اطلاعاتي كه به استفاده كنندگان كمك مي كندتا آن ها احتمال پيش بيني صحيح نتايج رويدادهاي گذشته يا حال را افزايش دهند.”

در متن پيشنهادي مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي ايران، سودمندي در پيش بيني به عنوان هدف گزارشگري و نيز ويژگي كيفي اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. سودمندي در پيش بيني، يكي از خصايص مربوط بودن اطلاعات و به معناي آن است كه اطلاعات مالي به نحوي فراهم شود كه استفاده كنندگان را در پيش بيني نتايج فعاليت هاي جاري و آتي واحد انتفاعي ياري دهد. اطلاعات مالي مربوط به رويدادهاي گذشته معمولاً مبناي مفيدي براي پيش بيني نتايج كنوني وآتي است اما، اين اطلاعات به خودي خودپيش بيني نيست. از آنجايي كه آينده همواره با ابهام روبرو است، اطلاعات مالي ارائه شده هر قدربتواند ابهام را در مورد يك وضعيت كاهش دهدوبه پيش بيني هاي قابل اتكاتري منجر شود، سودمندي بيشتري دارد (سپاسی، ۱۳۹۰).

معيار “ارزش پيش بيني” به احتمال ارتباط بين رويدادهاي اقتصادي مورد علاقه تصميم گيرنده و متغيرهاي پيش بيني كننده، مربوط مي باشد. پيش بيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان رويداد اقتصادي از ديربازموردعلاقه سرمايه گذاران، مديران، تحليل گران،اعتباردهندگان وپژوهش گران حسابداري بوده است. همچنين سودحسابداري وجريان نقدي، دومتغيري هستندكه توجه پژوهش گران و نظريه پردازان را در ميزان پيش بيني كنندگي و كمك به تصميم گيري سرمايه گذاران جلب كرده است (سپاسی، ۱۳۹۰).

۲-2-5-7) پيش بيني سود توسط تحليل گران

تحليل گران افرادي هستند كه مستقل از شركت عمل مي كنند و با بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد شركت ها و داشتن تخصص لازم به تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي پردازند. تحليل گران مالي شايد بتوانند عينيت بيشتري در ارزيابي اطلاعات موجود اعمال كنند واز اين رو، قادرند پيش بيني هاي دقيق تري را انجام دهند (فرانسيس و همكاران[3]،2010).

از طرفي تحليل گران معمولاً قبل از مديران پيش بيني مي كنند، گاهي اوقات تفاوت افق پيش بيني مي تواندقابل ملاحظه باشد. مطالعات گوناگوني ، پيش بيني هاي تحليل گران را ازمدل هاي آماري دقيق تر دانسته است. بااين حال،درمطالعات ديگري نتيجه گرفتندكه تحليل گران بهترين پيش بيني را ارائه نمي كنند. استدلال آن ها اين است كه تحليل گران در جمع آوري تحليل كليه اطلاعات عمومي توانا نيستند، بلكه آن ها فقط به تجزيه و تحليل اطلاعات موجود به هنگام پيش بيني مي پردازند. در مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي ايران، تحليل گران به عنوان ساير استفاده كنندگان معرفي شده اند اما اطلاعات ارائه شده توسط آن ها به صورت مدون راجع به پيش بيني سود وجود ندارد.لذا از دامنه پژوهش حذف شدند(فرانسيس و همكاران[4]،2010).

 ۲-2-5-8) پيش بيني سودتوسط مديران

مديران شركت ها در گروه آن دسته از استفاده كنندگان صورت هاي مالي هستند كه در داخل شركت حضور دارند وبالطبع اطلاعات بيشتري را نسبت به استفاده كنندگان خارجي بدست مي آورند. مديران به اطلاعاتي علاوه بر صورت هاي مالي دسترسي دارند كه براي شركت محرمانه تلقي مي شود، در ضمن اطلاعات سريع تر و در طي زمان در اختيار مديران قرار مي گيرد. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي در اين مورد در بیانیه شماره یک آورده است:

[1] -American Accounting Association

[2] Dimitropoulos, P. and D. Asteriou

[3] – Francis, J., Nanda, D. J., & Olsson, P

[4] – Francis, J., Nanda, D. J., & Olsson, P

دانلود پایان نامه