نقش قابلیت های سازمانی در ایجاد مزیّت رقابتی

دانلود پایان نامه

نقش قابلیت های سازمانی در ایجاد مزیّت رقابتی

در ادبیات متکی بر منابع، قابلیت های سازمانی در طی سال های متمادی تکامل پیدا نموده است. تفکر اولیه در مورد قابلیت های سازمانی بر روی مهارت ها و قابلیت های یک شرکت استوار بوده است. سلزنیک[1] برای اولین بار واژه ی «قابلیت متمایز» را برای توصیف چیزهایی که یک سازمان به ویژه در مقایسه با رقبایش به خوبی انجام می دهد به کار برد. به پیروی از سلزنیک، هافر و شندل قابلیت متمایز را به عنوان الگوهایی از منابع و بکارگیری مهارتی که برای دستیابی به اهداف شرکت مفید خواهد بود به کار گرفتند. (غلامین، 1390، ص 32)

تصورات جدید از قابلیت های سازمانی تمایل به تجمیع منابع به عنوان قسمتی از قابلیت های سازمانی را دارد. برای مثال قابلیت را به عنوان مهارت های خاص و منابعی که یک سازمان در اختیار دارد، تعریف    می کنند و روش برتر، روشی است که آن ها مورد استفاده قرار می دهند . در بحث آن ها در مورد قابلیت اصلی و هسته ای، هله لوید و سیمونین[2] ، افراد خاص سازمان، منابع فیزیکی و سازمانی و هماهنگ کننده را در این تعریف دخیل دانسته اند. تیس و دیگران هم چنین به منابع (دارایی های مکمل) به عنوان بخشی از هسته قابلیت توجه داشته اند. (غلامین ، 1390، ص 31) به پیروی از لادو و ویلسون[3]، قابلیت سازمانی را به عنوان منابع و توانایی های خاص شرکت تعریف می کنیم، که سازمان را قادر می سازد استراتژی های خود را انتخاب کرده، توسعه دهد و با ارزش افزوده به مرحله اجرا درآورد.

نگرش های گوناگونی از قابلیت های سازمانی در ادبیات مبتنی بر منابع شرکت وجود دارد که منعکس کننده ی طیف وسیعی از علایق پژوهشی و رویکردهای نظری در این باره می باشد. بر اساس رویکرد سیستم های باز برای تحلیل منابع و قابلیت های سازمانی، بر روی سه نوع قابلیت سازمانی به عنوان منابع بالقوه کسب مزیّت رقابتی تمرکز می کند:

  • قابلیت های داده محور.
  • قابلیت های مبتنی بر فرآیند.
  • قابلیت های ستاده محور.

قابلیت های داده محور در بردارنده ی منابع فیزیکی، منابع سرمایه ی سازمانی و منابع انسانی است که فرآیندهای تبدیلی یک سازمان را قادر می سازد تا تحویل محصولات و خدماتی را که برای مشتریان ارزشمند هستند، تسهیل گرداند. برای توسعه ی این هدف، این قابلیت ها دارایی های ویژه ، دانش ضمنی و مهارت ها را معرفی می نمایند و مزایای اقتصادی آن ها می تواند طولانی مدت باشد. قابلیت های مبتنی بر فرآیند، قابلیت های سازمانی ای هستند که داده ها را به شکل با صرفه ای به ستاده ها تبدیل می کنند؛ قابلیت های مبتنی بر فرآیند به شرکت ها اجازه می دهند که مالک یک موقعیت منحصر به فرد در بازار گردند و در ساختار سازمان همیشه جا دارند و می توانند منابعی برای کسب مزیّت رقابتی باشند.      قابلیت های مبتنی بر ستاده در بردارنده ی همه ی دارایی های استراتژیک نامشهود و مبتنی بر دانش        می باشد که مراحل مختلفی از اعتبار یا تصویر شرکت، کیفیت محصول یا خدمت، و وفاداری مشتریان را در بر می گیرد . (غلامین، 1390، ص 32)

از آن جا که قابلیت های مبتنی بر ستاده منابع ناملموس و خاص شرکت را در بر می گیرد، در طی یک دوره زمانی قابل توجه انباشته می شوند و به آسانی قابل معامله نیستند. در ضمن آن ها می توانند نرخ بازده اقتصادی را به وجود آورند. (غلامین، 1390، ص 32)

[1] . Selznick

[2] . Helleloid & Simonin

[3] . Lado And Wilson

دانلود پایان نامه