هزینه های مربوط به دست کاری فعالیت های واقعی-پایان نامه رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران

دانلود پایان نامه

هزینه های مربوط به دست کاری فعالیت های واقعی

معمولاً هنگامی که مدیران یک شرکت سود را دست کاری می کنند، شرکت متضرر می شود. قبل از هر چیز به خاطر آن که، هنگامی که مدیران سود را در جهت اهداف مورد نظر سود خود دست کاری می کنند، قراردادهای منعقد شده، شرکت را ملزم به دادن پاداش های مالی بیشتری به دیر می نماید. دوم آن که، وقت و هزینه ای است که می تواند صرف فعالیت های مولد شود. از این رو، دست کاری فعالیت های واقعی به طور همزمان هم می تواند منجر به کاهش عملکرد گردد و هم تعهدات مالی بیش تری گردد و هم تعهدات مالی بیش تری را بر شرکت تحمیل نماید (دمسکی، 2004).

علاوه بر هزینه های بالا که به دلیل مدیریت سود روی می دهد (هم مدیریت واقعی سود)، دست کاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دست کاری فعالیتهای واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد. دست کاری فعالیت های واقعی به طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد. با در نظر گرفتن تنها یک دوره، اعداد و نسبت های حسابداری مبتنی بر درآمد یا سود می تواند مدیران را به داشتن دیدی کوتاه مدت تحریک سازد. برای مثال، مخارج جاری مثل هزینه های تحقیق و توسعه را در نظر بگیرید که سود جاری را کاهش می دهد و ممکن است منجر به ایجاد درآمد تا چند دوره ی آتی نگردد. اگر پاداش یک مدیر بر اساس سود جاری باشد، او تمایلی به متحمل شدن چنین هزینه هایی ندارد.

روی چودهری (2006) اخیراً به استناد هزینه های عملیات و عملکرد کارآمد را که شرکت ها به منظور گزارش سود بالا متحمل می شوند، بررسی می کند. هزینه های دست کاری فعالیت های واقعی شامل این امکان می شود که جریان های نقدی در دوره های آتی به طور غیر مستقیم تحت تأثیر اعمالی باشد که در این دوره در جهت افزایش سود صورت گرفته است. برای مثال، تخفیفات قیمتی که در هر دوره به منظور افزایش سود ارائه می شود، می تواند به این مسأله منجر شود که مشتریان چنین تخفیفاتی را در دوره های آتی نیز انتظار داشته باشند، که این خود منجر به کاهش جریان های نقدی ورودی حاصل از فروش در آینده خواهد شد. روی چودهری، همچنین نتیجه می گیرد که شرکتهایی که سود سالانه ی مثبت کم گزارش می کنند، دارای جریان نقدی عملیاتی پایین غیرعادی و همچنین هزینه های تولید بالای غیرعادی و همچنین هزینه های تولید بالای غیرعادی هستند، که حاکی از وجود شواهدی مبنی بر دست کاری از طریق فعالیتهای واقعی است.

بر اساس مطالعات گذشته در مورد دست کاری فعالیت های واقعی (از جمله زانگ، 2005؛ گانی، 2005؛ روی چودهری، 2006) دست کاری فعالیت های واقعی زیر مطرح می شود: دست کاری در فروش، کاهش مخارج اختیاری و تولید بیش از حد (اضافه تولید).

روی چودهری (2006) دست کاری در فروش را به صورت تلاش های مدیریت در جهت افزایش موقتی فروش در طول سال تعریف می کند که از طریق ارائه ی تخفیفات قیمت و یا شرایط اعتباری آسان تر حاصل می شود و جریان های نقدی ورودی برای فروش را کاهی می دهد. بنابراین انتظار می رود دست کاری در فروش منجر به جریان های نقدی حاصل از عملیات CFO کم تر در دوره ی جاری گردد.

نوع دیگر دست کاری فعالیت های واقعی، کاهش هزینه های اختیاری است. اگر مدیران، برای بالا بردن سود به اهداف مورد نظر، به طور غیر عادی، مخارج اختیاری را کاهش دهند (به عنوان مثال هزینه ی تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه های اداری، تشکیلاتی و فروش) انتظار می رود هزینه های اختیاری پایین باشد.

مخارج اختیاری مانند تحقیق و توسعه، تبلیغات و مخارج نگهداری، معمولاً در دوره ی وقوع به هزینه منظور می شوند. از این رو، شرکت ها می توانند با استفاده از کاهش مخارج اختیاری، هزینه های گزارش شده را کاهش و سود را افزایش دهند. این عمل، به ویژه زمانی که مدیران صرف دست کاری فعالیت های واقعی می کنند اغلب همان وقت و هزینه ای است که می تواند صرف فعالیت های واقعی می کنند اغلب همان وقت و هزینه ای است که می تواند صرف فعالیت های واقعی به طور همزمان هم
می تواند منجر به کاهش عملکرد گردد و هم تعهدات مالی بیش تری را بر شرکت تحمیل نماید (دمسکی، 2004). علاوه بر هزینه های بالا که به دلیل مدیریت سود روی می دهد (هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود)، دست کاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های علمیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دست کاری فعالیت های واقعی به طور غیر مستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد. با در نظر گرفتن تنها یک دوره، اعداد و نسبت های حسابداری مبتنی بر درآمد یا سود می تواند مدیران را به داشتن دیدی کوتاه مدت تحریک سازد برای مثال، مخارج جاری مثل هزینه های تحقیق و توسعه را در نظر بگیرید که سود جاری را کاهش می دهد و ممکن است منجر به ایجاد درآمد تا چند دوره ی آتی نگردد، اگر پاداش یک مدیر بر اساس سود جاری باشد، او تمایلی به متحمل شدن چنین هزینه هایی ندارد.

روی چودهری (2006) اخیراً به استناد هزینه های عملیات و عملکرد کارآمد را که شرکت ها به منظور گزارش سود بالا متحمل می شوند، بررسی می کند هزینه های دست کاری فعالیت های واقعی شامل این امکان می شود که جریان های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم تحت تأثیر اعمالی باشد که در این دوره در جهت افزیش سود صورت گرفته است. برای مثال، تخفیفات قیمتی که در هر دوره به منظور افزایش سود کل و برآورده ساختن برخی اهداف کوتاه مدت رخ می دهد، که چنین مخارجی موجب کسب درآمد و سود فروی نگردد. اگر مدیران مخارج اختیاری را به منظور کسب اهداف سودآوری کاهش دهند، مجبورند که این مخارج را به صورت غیرعادی در سطح پایین نشان دهند مجموع هزینه ی تبلیغات و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان مخارج اختیاری تعریف می شود (ولی زاده لاریجانی، 1387).

نوع سوم دست کاری فعالیت های واقعی، تولید کالاهای مازاد بر میزان لازم برای برآورده ساختن تقاضای مورد انتظار (از جمله اضافه تولید) است، اضافه تولید، بهای تمام شده ی کالاهای فروش رفته (COGS) را کاهش می دهد، که منجر به حاشیه ی عملیاتی بالاتر می شود. به هر حال، هزینه های تولید و نگهداری اضافی ممکن است تحمل شود و به احتمال زیاد باعث افزایش هزینه های نهایی
می شود، که در نهایت منجر به هزینه های تولید سالانه ی بالاتر نسبت به فروش می شود.

مدیران شرکت های تولیدی به منظور بالا نشان دادن سود می توانند اقدام به تولید بیش از حد محصولات کنند. چنانچه سطح تولید افزایش یابد، هزینه های سربار تولید به تعداد محصول بیش تری سرشکن شده و در نتیجه هزینه هی ثابت هر واحد تولید شده با افزایش هزینه ی کل هر واحد محصول کم می شود. در نتیجه، بهای تمام شده ی کالای فروش رفته پایین تر و حاشیه ی سود عملیاتی شرکت بهتر نشان داده می شود. با این حال، مدیران زمانی تمایل به تولید بیش از حد دارند که از هزینه های نگهداری موجود کالا در آن دوره باشد (ولی زاده لاریجانی، 1387).

دانلود پایان نامه