ویژگیهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

ویژگیهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

تکنیک AHP از یک طرف وابسته به تفکرات شخصی و تجربه، جهت شکل دادن و طرح ریزی سلسله مراتبی یک مسئله بوده و از طرف دیگر به منطق، درک و تجربه جهت تصمیم گیری و قضاوت نهایی مربوط می شود. بنابراین کلیه افراد اعم از دانشمندان اجتماعی و فیزیکی، مهندسان و سیاست مداران و حتی افراد عامی نیز می توانند به راحتی از این تکنیک استفاده کنند. ویژگیهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به شرح زیر است:

یگانگی و یکتایی مدل[1] : این فرآیند یک مدل یگانه ساده و انعطاف پذیر برای حل محدوده وسیعی از مسائل بدون ساختار است که به راحتی قابل درک برای همگان می باشد.

پیچیدگی[2] : برای حل مسائل پیچیده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هم نگرش سیستمی و هم تحلیل جزبه جز را به صورت توام به کار می برد. عموما افراد در تحلیل مسائل یا کل نگر هستند یا جزنگر. در حالی که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هر دو بعد را با هم بکار می بندد.

همبستگی و وابستگی متقابل[3] : فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وابستگی را به صورت خطی در نظر می گیرد. ولی برای حل مسائلی که اجزا به صورت غیر خطی وابسته اند نیز بکار گرفته می شود.

ساختار سلسله مراتبی[4] : اجزای یک سیستم را به صورت سلسله مراتبی سازمان دهی می کند.که این نوع سازمان دهی با تفکر انسان تطابق داشته و اجزا در سطوح مختلف طبقه بندی می شوند.

اندازه گیری[5] : مقیاسی برای اندازه گیری معیارهای کیفی تهیه کرده و روشی برای تخمین و برآورد اولویت فراهم می آورد.

سازگاری[6] : سازگاری منطقی قضاوت های استفاده شده در تعیین اولویت ها را محاسبه کرده و ارایه می نماید.

تلفیق[7] : منجر به برآورد رتبه هر گزینه می شود.

تعادل[8] : اولویت های وابسته به فاکتورها در یک سیستم را در نظر گرفته و بین آنها تعادل برقرار می کند و فرد را قادر می سازند که بهترین گزینه را بر اساس اهدافش انتخاب کند.

قضاوت وتوافق گروهی[9] : فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر روی توافق گروهی اصرار و پافشاری ندارد ولی تلفیقی از قضاوت های گوناگون را می تواند ارائه نماید.

10-تکرار فرآیند[10] : این فرآیند فرد راقادر می سازد که تعریف خود را از یک مسئله تصحیح کند و قضاوت و تصمیم خود را بهبود بخشد.

[1] – Unity

[2] – Complexity

[3] – Interdependence

[4] – Hierarchy Structuring

[5] – Measurement

[6] – Consistency

[7] – Synthesis

[8] – Tardeoffs

[9] – Judgement and consensus

[10] – Process repeatition

دانلود پایان نامه