پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

دانلود پایان نامه

اهداف حسابرسی

به طورکلی هدف از انجام حسابرسی عبارت است از:

— اعتبار­دهی به صورتهاي مالی و تعیین درجه قابلیت اتکاي اقلام مندرج در صورتهاي مالی.

— اظهار­نظر نسبت به کفایت و اجراي صحیح دستورالعمل­ها، روشهاي حسابداري و کنترلهاي داخلی.

لازم به ذکر است کشف اشتباه­ها، سوء استفاده­ها، تقلب­ها و تخلف­ها از اهداف اصلی حسابرسی نیست اما در مواردي ممکن است در حین رسیدگی­ها، اشتباه­ها و تخلف­هایی نیز کشف گردد. کشف اشتباه­­ها و تقلب­­ها از وظایف اصلی بازرس قانونی است(حساس یگانه، 1384).

 

11 2- کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی به شیوه­هاي مختلفی تعریف شده است. در ادبیات کاربردي، کیفیت حسابرسی را اغلب از طریق میزان تطابق آن با استاندارد­هاي حسابرسی تعریف نموده­اند. در مقابل، پژوهشگران حسابداري و حسابرسی، ابعاد چند­گانه­ کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار داده­اند. ابعاد مذکور اغلب به تعاریف متفاوتی منجر شده است. برخی از رایج ترین تعاریف در مورد کیفیت حسابرسی عبارت است از ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورتهاي مالی حاوي تحریف­هاي با اهمیت است و حسابرس این تحریف­ها را کشف و گزارش می­نماید. احتمال آن که حسابرس نسبت به صورتهاي مالی که حاوي تحریف­هاي با­اهمیت است گزارش مقبول صادر ننماید. صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسان. اندازه­­­گیري توانایی حسابرس براي کاهش پارازیت و سوگیري و بهبود کیفیت داده­هاي حسابداري. تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی(استقلال واقعی) و همچنین چگونگی درك استفاده­­کنندگان از استقلال آنها را در بر می­گیرند. اگر چه کیفیت درك شده حسابرسی می­­تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین، از حسن شهرت و مراقبت حرفه­اي براي حفظ ویژگی­هاي واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درك شده استفاده می­شود. به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه­اي حسابرس کیفیت اطلاعات صورتهاي مالی را تحت تأثیر قرار می­­دهد، در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درك ذينفعان از اطلاعات مذکور را متأثر می­سازد(نیکخواه آزاد، 1379).

 

12 -2- چارچوب کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش­های تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورتهای مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دی آنجلو[1](1981)، کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال ارزیابی بازار از (الف) تحریف­های با اهمیت موجود در صورتهای مالی که توسط حسابرس کشف نشده است، و (ب) گزارش تحریف­های مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوتها، برخی از ویژگی­های دی آنجلو را بازتاب می دهند.

تعریف دی آنجلو، ویژگی انتقادی از درک تأثیر حسابرسی بر اطلاعات صورتهای مالی را نشان می­دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطلاعات تولیدی یا اطمینان بخشی از مطابقت آنها با اصول پذیرفته شده حسابداری می­پردازد. مطابق قسمت (الف) از تعریف دی آنجلو این امر به شایستگی حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می­شود. قسمت (ب) از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقلال حسابرس می­باشد. از آنجایی که تضاد منافع بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی می­شود، بنابراین استقلال باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به اجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی آنجلو وجود دارد این است که این تعریف در زمینه­ احتمالات ارزیابی شده بازار جای می­گیرد. از این رو، این تعریف به درک بازار از این که آیا حسابرس عملیات حسابرسی را با شایستگی انجام داده و نیز میزان درک از استقلال حسابرس، وابسته است. دی آنجلو با معرفی مفهوم درک بازار از شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به سمت تأکید بر اجزای کیفیت حسابرسی تغییر جهت می­دهد.

این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره 6 تحت عنوان توانایی حسابرس براي افزایش اعتبار صورتهاي مالی توصیف شده است، مربوط می­گردد. حسن شهرت حسابرس اغلب در تحقیقات تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده است. بنابراین اغلب در ادبیات مربوطه فاصله­ بین شایستگی (صلاحیت) و استقلال درك شده و واقعی مبهم می­­باشد. در راستاي بررسی کامل مطالعات گذشته ارائه­ تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می­رسد(پارسائیان، 1382).

پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

جدول فوق برنامه­ای را ارائه می­کند که رابطه بین ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی را نمایش می­دهد. این جدول رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات کیفیت حسابرسی و تأثیر آنها بر اطلاعات صورتهای مالی را ارائه می­کند. اجزای کیفیت حسابرسی، یعنی حسن شهرت حسابرس و توانایی آگاهی دهندگی حسابرسی، از ادبیات دانشگاهی و حرفه­ای برگرفته شده است. اجزای مذکور دو محصول کیفیت حسابرسی، یعنی اطلاعات معتبر و اطلاعات با کیفیت را تحت تأثیر قرار می­دهند. حسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده کنندگان از مراقبت حرفه­ای حسابرس استوار است، که این مطلب هم عموماً غیرقابل مشاهده است(حساس یگانه، 1384).

همان طور که والاس[1] بحث می­کند مراقبت حرفه­ای حسابرس، کیفیت اطلاعات را با بهبود مناسبت، کاهش آلودگی و کاهش سوگیری اطلاعات تحت تأثیر قرار می­دهد. این موضوع نشان می­دهد که توانایی حسابرس برای ارائه اطلاعاتی درباره تفاوت بین شرایط اقتصادی گزارش شده صاحبکار و شرایط اقتصادی غیرقابل مشاهده و درست صاحبکار کمینه می­باشد. مهم­تر از همه اینکه مراقبت حرفه­ای حسابرس باید با گزارشهای مالی شرایط اقتصادی درست صاحبکار و کیفیت برتر اطلاعات ارتباط نزدیکتری داشته باشد. توانایی اثربخشی نظارت حسابرسی تحت تأثیر شایستگی و بیطرفی حسابرس(در واقع استقلال حسابرس) قرار دارد. حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بیطرفی(استقلال ظاهری) حسابرس مرتبط می­شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورتهای مالی(حتی در فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش می­دهد. حسن شهرت احتمالا به عنوان ویژگی اندازه موسسه حسابرسی است، در حقیقت توانایی نظارت حسابرس می­تواند با نوع قرارداد حسابرسی تغییر نماید. بنابراین همان طوری که رسوایی­های اخیر مانند رسوایی اندرسون[2] اثبات کرده، حسن شهرت بالای حسابرس در کوتاه مدت منجر به درک معتبر اطلاعات با کیفیت پایین گردد. بنابراین در سطح خرد می­تواند رابطه مبهمی بین کیفیت اطلاعات درک شده و توانایی نظارت حسابرس وجود داشته باشد(حساس یگانه، 1384).

به هر حال، در تنظیم مجدد واقعیت اطلاعات افشا شده، انتظارات معقولی باید وجود داشته باشد. در هر صورت، اعتقاد نداریم که بحث مذکور برای رفع نیاز به پژوهش در باب رابطه ذکر شده کافی است.

[1] Valas

[2] Anderson

[1] Deanglo

دانلود پایان نامه