پایان نامه عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل

دانلود پایان نامه

) عملکرد شرکت از دیدگاه  بازارهای عوامل

استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می کنند، متکی باشد. این تامین کنندگان منابع مهمی مانند نیروی کار ، خدمات  قرار دادی، مواد خام ، انرژی ، ساختمان ها و زمین های استیجاری را تامین می نمایند. به هر حال  برداشت تامین کنندگان از ارزش، با برداشت مشتریان و مالکان  بسیار متفاوت است. آنان با شرکت یا معامله ای که پیامدهای بلند مدت داشته باشد، سرمایه گذاری نمی کنند برای تامین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت به موقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است.                                       ( موسویان 1387، ص110)

الف) عملکرد شرکت های تجاری[1]

یک سازمان زمانی می تواند در محیط اطراف خود زنده باشد و زندگی کند که قدرت  عرضه یک خروجی ارزشمند به جامعه را داشته باشد. خروجی که جامعه حاضر است در مقابل آن منابع مختلفی نظیر نیروی انسانی ، پول، فناوری و به طور کلی پذیرش اجتماعی را به شرکت بدهد. معمولا اهداف ، رسالت ها و ماموریت های سازمان در این راستا شکل می گیرد که به تواند حصول یا خدمتی با کیفیت عالی ، به مقدار زیاد و با رعایت استانداردهای خاص به جامعه ارائه کند. و برنامه های عملیاتی تر سازمان جذب منابع از محیط و صرف آن ها به گونه ای است که به اهداف فوق دست پیدا کند. توانمندی جذب منابع بیشتر از محیط و قدرت ارائه خروجی مفیدتر به محیط را در نظریه سازمان و مدیریت تحت عنوان اثر بخشی سازمانی می شناسد.(حسن زاده ، 1391 ، ص 82) اولین  دیدگاهی  که نسبت  به اثر بخشی ارائه شد         ( احتمالا طی دهه 1950 مطرح گردید) اثر بخشی به عنوان  میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد، تعریف شده بود.از آنجا که در ارائه تعریفی از اثر بخشی مشکلاتی وجود دارد می گویند اثر بخشی به تعریف در نمی آید. با این وجود به عنوان یک موضوع اساسی در تئوری سازمان معنا و مفهوم آن و هم چنین معیار سنجش آن باید روشن شود. رویکردهای چهارگانه  برای رهایی از مشکلات عدیده ای که در تعریف اثر بخشی وجود دارد ، رهنمودهایی ارائه داده اند. دو رویکرد حاکم و اغلب متضاد ، رویکرد سیستمی و رویکرد نیل به هدف است. اولی اثر بخشی را تحقق نتایج تعریف می کند دومی بر وسایل و امکانات نیل  به  هدف تاکید دارد.( اثر بخشی  را به عنوان توانایی  سازمان در کسب داده ها ، پردازش آن ها و حفظ ثبات و توازن در سیستم تعریف می کنند).( حسن زاده ، 1391 ، ص 82)

صاحب نظران بین عملکرد سازمانی و اثر بخشی سازمانی تفاوت هایی قائل شدند. برخی معتقدند عملکرد سازمانی خاص تر از مفهوم اثر بخشی سازمانی است. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی بعد خارجی متغیر اثر بخشی سازمانی را شامل می شود در حالی که اثر بخشی سازمانی  علاوه بر عوامل خارجی  عوامل داخلی را نیز در بر می گیرد.( فتحی،1386، ص21)

 

ب )عملکرد سازمانی[2]

عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است. و بدون شک    مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. به هر حال عملکرد سازمانی عوامل زیادی را بر اساس تنوع[3] ذینفع[4] شامل می شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی های محیطی است که شرکت در آن  فعالیت می کند. ولی به طور کلی در مورد این که متغیرها و شاخص های عملکرد سازمانی کدامند هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. دوینی و همکاران عملکرد سازمانی را به صورت زیر تعریف می کند.                              ( فتحی ، 1386 ، ص22) عملکرد سازمانی عبارتست از معیارهای بیرونی اثر بخشی ( یک سازمان) که سه حوزه کلی را در بر  می گیرد:

  1. عملکرد مالی( سود، بازده دارایی ، بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و…).
  2. عملکرد بازار ( فروش ، سهم بازار و …).
  3. بازده صاحبان سهام ( بازده کل صاحبان سهام ، ارزش افزوده اقتصای و …).

شاخص های عملکرد سازمانی در دو رشته شاخص های ذهنی و شاخص های عینی قابل تقسیم است                         (فتحی، 1386، ص 24):

     – شاخص های  عینی عملکرد سازمانی

شاخص های عینی عملکرد سازمانی شاخص هایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری   می شود. این نوع از شاخص ها در چند دسته شاخص های حسابداری ، شاخص های بازار مالی و شاخص های ترکیبی حسابداری و بازاریابی قابل تعریف است. از جمله شاخص های حسابداری عملکرد سازمانی می توان به شاخص های سودآوری نظیر بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم اشاره کرد.از جمله نگرانی های مرتبط با بکارگیری        شاخص های حسابداری به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد می توان به اشتباهات محاسباتی گذشته نگری       شاخص ها، تاثیر سیاست های حسابداری و عواملی از این قبیل اشاره کرد.

– شاخص های  ذهنی عملکرد سازمانی

شاخص های ذهنی عملکرد سازمانی  بیشتر  شاخص هایی را شامل می شود که بر مبنای قضاوت مدیران و صاحبان شرکت های تجاری و هم چنین قضاوت های ذهنی گروه های ذی نفع شکل می گیرد. از جمله این شاخص ها می توان به رضایتمندی مشتری ، رضایتمندی کارمندان ، نظر سنجی های مدیران فروش، نظر سنجی های کانال  توزیع و… اشاره کرد.

[1] . Businesses Performance

[2] . Organizational Performance

[3] . Diversity

[4] . Beneficiary

دانلود پایان نامه