پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی .پایان نامه سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

5 پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی

از جمله پیامد های مثبتی که برای سرمایه اجتماعی در سازمان ها می توان شمرد شامل موارد زیر است :

  • مشارکت بهتر در تسهیم دانش به علت ایجاد روابط اعتماد چارچوب‌های مرجع مشترک و اهداف مشترک.
  • هزینه‌های اجرای کمتر به علت سطح بالای اعتماد و روحیه همکاری (هم درون سازمان و هم بیرون سازمان و مشتریان و شرکاء).
  • کاهش میزان ترک خدمت کارکنان، کاهش هزینه‌های جدایی و هزینه‌های به کارگیری و آموزش، توجه به تغییرات پرسنلی دایمی و حفظ دانش سازمانی ارزشمند.
  • انسجام عملی بیشتر به علت ثبات سازمانی و شناخت مشترک.

لینا و برن [1] (1999) برای  سرمایه اجتماعی 3 مزیت را بیان نموده اند  :  1) دسترسی گسترده تر به منابع اطلاعاتی  ، 2 )فراهم کردن  کنترل و نفوذ  و 3)  ایجاد همبستگی برای نزدیک شدن و اعتماد( Huang &  Aaltio ;  2014 :  25) . کوهن و پروساک[2]  نیز معتقدند سرمایه‌گذاری سنجیده در سرمایه اجتماعی می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا بتوانند با چالش‌های معاصر مواجه شوند و حتی آنها را به  مزیت تبدیل کنند. از جمله چالش‌ها، چالش بی‌ثباتی و چالش مجازی بودن است ( امامقلی ؛ 1390 :  62- 61 ).

در نهايت، طبق تحقيقات به عمل آمده سرمايه اجتماعی می تواند:

  • بر موفقيت حرفه ای تأثير بگذارد.
  • بر فرايند جستجوی شغلی کارکنان کمک می نمايد.
  • مبادله منابع بين واحدها را تسهيل می كند.
  • نوآوری ، ايجاد سرمايه فکری و کارايی تيم های چند منظوره را تحريک مي كند.
  • گردش شغلی کارکنان را کاهش می دهد.
  • ارتباط با عرضه کنندگان ، شبکه منطقه ای توليد و يادگيری بين سازمانی را تقويت می كند)امیرخانی ؛ 1388 : 36 ).

 

2-1-6 پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی

ریچارد فلوریدا و رابرت کاشینگ[3]  در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که روابط قوی اجتماعی می تواند باعث رشد نوعی همسانی  شود که نوآوری را کاهش می دهد.  از این رو مناطقی که از سطح کمی از سرمایۀ اجتماع ی برخوردارند، رشد و نوآوری بالاتری دارند . به طور فزاینده ای ، افراد خلاق از زندگی در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا دوری می جویند.   در مقابل ، به سمت محیط ها ، شهرها و دانشکده ها و سازمان هایی روی می آورند که در آنها سرمایه اجتماعی پایین است تا بتوانند با سرعت با این جوامع هماهنگ شوند و در هر زمینه عقایدشان را در تجارت و هنر حفظ کنند . طبق نظریه ی پیوندهای ضعیف هر چه شدت و استحکام روابط میان اعضای یک شبکه بیشتر باشد ، ارزش سرمایه اجتماعی کمتر و بالعکس هر چه شدت و استحکام این روابط ضعیف تر باشد ، نشان دهنده ی سرمایه  اجتماعی  بیشتر است (طالقانی  و  بابایی کسمایی ؛  1387 :  9 ).

آدلر و کان[4] (2002 ) بحث می کنند که گاهی اوقات مزایای سرمایه اجتماعی برای فرد ممکن است مخاطراتی برای افراد دیگر ایجاد کند ، مخاطره اطلاعاتی یک مخاطره مهم سرمایه اجتماعی است ، اگرچه ایجاد سرمایه اجتماعی مستلزم سرمایه گذاری قابل ملاحظه در بر قراری و حفظ رابطه است ، کلاً در برخی موقعیت ها سرمایه گذاری برای سرمایه اجتماعی ممکن است به لحاظ هزینه  اثر بخش نباشد

Adler &  kwon ;  2002 : 32 )) . همچنین سرمايه اجتماعی می تواند موجب تبعيض جنسيتی، نژادی و طبقاتی نیز شود ، پورتس چهار نوع كژكاركردی سرمايه اجتماعی را مشخص می كند:

1-كنارگذاشتن افراد خارج از گروه

2-تحميل برخی وظايف مازاد بر افراد گروه

3-ايجاد محدوديت بر آزادی افراد

4-از بين بردن تفاوت ها و يك دست كردن افراد گروه ( درخشه و  ردادی ؛  1390 :  79 ).

2-1-7جمع بندی

در جمع بندی از این بخش باید بیان نمود که  سرمایه اجتماعی حاصل روابط مبتنی بر اعتماد و اطمینان مانند هوا (اکسیژن) است. سازمان ها باید بکوشند تا فضایی را که در آن به فعالیت مشغولند بهینه کرده و سرمایه اجتماعی تنها طریق این بهینه سازی است. ، محقق برای سنجش سرمایه اجتماعی از مدل کوهن و پروساک [5] (2001 ) استفاده نموده است و هدف از انتخاب این مدل سنجش میزان ارتباطات و همکاری بین مدیر و کارکنان و میزان اعتمادی است که کارکنان نسبت به مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان دارند

54 Leana  &  Buren

55Cohen & Prusak

56 R.Florida  & R. Cushing

 57 Adler &  kwon

58 Cohen & Prusak

دانلود پایان نامه