کارکردهاي نظام فرهنگی در سازمان­ها

دانلود پایان نامه

کارکردهاي نظام فرهنگی در سازمان­ها

بر نظام فرهنگی هر سازمانی کارکردهاي گوناگونی مترتب است که در اینجا به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

 1. ایجاد ارتباط جمعی
 2. ارائه هویت فرهنگی خاص به اعضا
 3. حفظ و تداوم بقاي جامعه
 4. ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی
 5. آسان­سازي تعهد گروهی
 6. کمک به شکل­دادن رفتار کارکنان
 7. بهبود اعتماد متقابل و ترغیب کارکنان به همکاري بیشتر
 8. برخورداري از تفکري همسان در گرفتن تصمیم­هاي سازمانی
 9. دقت در فرآیند نظام کنترل سازمان
 • کاهش مشکلات ارتباطی و بهبود روابط کاري
 • یکسان­سازي ادراك، بینش و نگرش افراد سازمانی
 • توجیه و مقبول­سازي رفتارهاي سازمانی اعضا

1-1-1. قوت و ضعف فرهنگ سازمانی

برخی صاحب­نظران فرهنگ سازمانی را به فرهنگ قوي و ضعیف تقسیم کرده­اند. در فرهنگ سازمانی قوي، ضمن اینکه بین عناصر آن سازگاري هست، اعضاي سازمان در مورد اهمیت اعتقادات و ارزش­هاي مشترك، اتفاق­نظر دارند و این ارزش­ها به عنوان ابزاري قوي بر تعهد و رفتار کارکنان تأثیر دارد ( گوردن[1]، 1999، 784).

ترنس­دیل[2]  و آلن­کندي[3]  براي فرهنگ سازمانی قوي اجزایی را به شرح زیر برمی­شمارند:

 1. فلسفه مشترك فراگیر
 2. علاقه­مندي به افراد
 3. شناخت قهرمانان
 4. اعتقاد به شعائر و مراسم
 5. درك مطلوب از انتظارات و قواعد غیررسمی
 6. اعتقاد اعضاي سازمان به اینکه، آنچه غالب کارکنان انجام می­دهند براي بقیه افراد نیز اهمیت لازم را دارد (ایران­نژادپاریزی و همکاران،1386 ،36).

میزان قدرت و اقتدار فرهنگ­هاي سازمانی مختلف را می­توان بر اساس دو معیار بسیار مهم “تعداد اعضاي متعهد به ارزش­ها” و “میزان تعهد اعضا به ارزش­ها” تعیین کرد؛ بدین ترتیب با قراردادن این معیارها در کنار هم ماتریس چهاروجهی به­دست می­آید که بیانگر سه نوع فرهنگ سازمانی به شرح نمودار شماره 1 است:

نمودار شماره 1: انواع فرهنگ سازمانی به لحاظ قوت و ضعف (علی احمدي و همکاران، 1383)

در فرهنگ­هاي قوي هر عضو سازمان از اهداف، شناخت کافی دارد و براي تحقق اهداف سازمانی فعالیت می­کند. فرهنگ قوي، افراد را قادر می­سازد درباره آنچه انجام می­دهند، احساس بهتري داشته باشند به گونه­اي که به کار بهتر منجر شود (دیل و کندي،1982، 15).

فرهنگ سازمانی قوي، که بر ارزش­هاي اصلی سازمان مبتنی است بر رفتار افراد تأثیرات شدیدتري دارد و موجب می­شود تا جابه­جایی کارکنان بشدت کاهش یابد؛ سازمان­هاي مذهبی، مکتب­هاي اندیشه و شرکت­هاي ژاپنی هر یک نمونه­اي از سازمان­هایی هستند که فرهنگ­هاي قوي  دارند (اعرابی و پارساییان، 1386).

فرهنگ قوي به روش­هاي مختلف و توسط صاحب­نظران مختلف تحت عنوان چسبندگی و ارتباط، توافق و یکنواختی، ثبات و شدت،  موافقت و تناسب، استوار، نافذ و به عنوان کنترل درونی تعریف شده است (زارعی متین  1374،28).

 

[1] Gordon

[2] Terrence Deal

[3] Allan Kennedy

دانلود پایان نامه