کیفیت خدمات:پایان نامه درباره عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه

 

کیفیت خدمات

2-1-3-1) مفهوم کیفیت خدمات[1]

مفهوم و تعریف کیفیت خدمات توسط کارهای عملی که توسط پاراسورامان و دیگران (1991و1988و1985) صورت گرفته است ، تحت تأثیر قرار گرفته است.

  • کلس[2] معتقد است که کیفیت خدمات ، سه بعد فیزیکی ، موقعیتی و رفتاری را در بر می گیرد. به عبارت دیگر کلس معتقد است که کیفیت خدمات عبارت است از تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده می شود ، موقعیتی که خدمات در آن ارایه می شود و اینکه آن خدمات چگونه ارایه می شود. (Ross & Juwaheer, 2003)
  • کیفیت خدمات عبارت است از میزان اختلاف موجود بین انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات دریافتی (پاراسورامان و دیگران، 1988) این تعریف گاهی اوقات توسط رابطه Q=P-E نشان داده می شود ، که در این رابطه P نشان دهنده درک مشتری ، E نشان دهنده انتظارات و Q بیانگر کیفیت خدمات دریافتی

است.

2-1-3-2) اهمیت کیفیت خدمات

امروزه سازمان های خدماتی متوجه این موضوع شده اند که به منظور حفظ مشتریان خود و کسب مزیت رقابتی یکی از موضوعات مهم و کلیدی که بایستی همواره مد نظر قرار دهند ، بهبود کیفیت خدمات خود می باشد.

(Kandamapully & Mengu, 2003) چرا که در پژوهش های مختلف مشخص گردیده است که کیفیت خدمات منجر به رضایت وفاداری مشتریان شده و نهایتاً منجر به بقا و سودآوری سازمان می گردد (Lee & Hewan, 2005). در واقع می توان گفت که رضایت مشتریان از خدمات دریافتی و بهبود کیفیت خدمات توسط سازمان دو شاخص مهم در ارزیابی عملکرد سازمان به حساب می آیند. (Yasin et al., 2004).

دلایل زیادی را می توان برشمرد که بدان جهت سازمان ها باید به دنبال ارایه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان خود باشند که در ادامه به طور خلاصه ذکر می شود (نمودار 2-1).

  • افزایش انتظارات مشتریان : واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است. افزایش انتظارات مشتریان را می توان به چندین عامل ربط داد از جمله : افزایش آگاهی و سطح دانش مشتریان ، تبلیغات سازمان ، عملکرد رقبا و …
  • عوامل محیطی : عوامل محیطی از جمله عوامل سیاسی و قانونی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سازمان ها را وادار به ارایه خدمات با کیفیت بالا می کند. به عنوان مثال طرح تکریم مشتریان و جلب رضایت ارباب رجوع در سازمان های ادرای از جمله عوامل سیاسی به شمار می رود. به علاوه امروزه با گسترش دسترسی به اینترنت ، مشتریان به راحتی می توانند اطلاعات به هنگامی از سراسر جهان بدست آورند. این موضوع نیز خود باعث افزایش انتظارات آنان شده است.
  • ماهیت خدمات : ارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ویژگی های خدمات برای دریافت کنندگان آنان مشکل می باشد. بدین دلیل مشتریان با توجه به شواهد فیزیکی احاطه کننده خدمت و نیز رفتار و برخورد کارکنان (که دو عامل اساسی در ارزیابی خدمات به شمار می رود) به ارزیابی کیفیت خدمات می پردازند.
  • عوامل درونی سازمان : سازمان ها با فعالیت های ترفیعی خود انتظارات و خواسته های مشتریان را بالا می برند در نتیجه مشتری زمانی که به سازمان مراجعه می کند انتظار خدمات وعده داده شده را دارد.
  • مزایای ناشی از کیفیت خدمات : علاوه بر موارد بالا ، مزایای ناشی از کیفیت خدمات خود عامل دیگری است که سازمان ها را به ارایه خدمات با کیفیت ترغیب می کند. یکی از اثرات مستقیم ارایه خدمات با کیفیت ، افزایش توانایی سازمان جهت ارایه خدمات به صورت کالا به مشتریان است. چرا که سازمان ها دریافته اند که مشتریانشان چه خواسته ها و نیازهایی دارند. لذا از خدمات غیر ضروری کاسته و یا اینکه آنان را حذف می نمایند. با افزایش کارایی و اثر بخش در ارایه خدمات ، سودآوری سازمان افزایش خواهد یافت. همچنین ارایه خدمات بهتر به مشتریان باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات “دهان به دهان” برای سازمان می گردد.

 

 

[1]   Service Quality

[2]  Klus

دانلود پایان نامه