دانلود پایان نامه

بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل ونقل شهری وعوامل موثربرآن:

◄در این مقاله با توجه به اهمیتی که مباحث ترافیکی در برنامه ریزی سیستم های حمل ونقل شهری دارد، مولفه های ترافیکی انواع متداول سیستم های حمل ونقل شهری بررسی گشته است.متدولوژی برنامه ریزی حمل ونقل شهری، عوامل اقتصادی – اجتماعی، چگونگی تولید سفر وعوامل موثر برآن، تفکیک (توزیع)سفر براساس هدف، تخصیص ترافیک، ظرفیت، سرعت و زمان جابجایی مسافر انواع سیستم های حمل ونقل شهری نیز مورد بررسی قرارگرفته وبایکدیگرمقایسه شده اند و در نهایت کاراترین سیستم (سیستمها)از لحاظ مولفه های ترافیکی بیان شده اند.

◄ با توجه به رشد روزافزون جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای سفر و همچنین تولید و ورود روز افزون خودروها بخصوص در شهرهای بزرگ و لحاظ کردن محدودیت های افزایش طولی و عرضی معابر شهری، این امر سبب افزایش ترافیک خودروها، افزایش آلودگی های هوا، دیداری و شنیداری، افزایش هزینه های ناشی از مصرف سوخت، اتلاف وقت مردم، تعمیر ونگهداری معابر،  تصادفات رانندگی و بیمه حوادث واستهلاک خودروها، هزینه های درمان و پزشکی و درنتیجه کاهش سرعت متوسط جابجایی وسائط نقلیه در سطح شهر می گردد. لذا سیستم حمل ونقل شهری که بیشترین کارایی و اثربخشی رادر حمل و نقل همگانی دارد با در نظرگرفتن عوامل فوق الذکر و مشخصه های ذیل باید انتخاب گردد:

(ایمنی، راحتی، سرعت و ظرفیت جابجایی مسافرین- برنامه زمانبندی دقیق اعزام انواع وسائط حمل ونقل شهری- ارزیابی اقتصادی ساخت،  تعمیر و نگهداری وبهره برداری از سیستم –جلب رضایت مسافرین و خشنود سازی ایشان-جلوگیری از دوباره کاریها و بهره برداری از سیستمهای موازی با یکدیگر در جابجایی مسافر.بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل ونقل شهری وعوامل موثربرآن:

دانلود پایان نامه