آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۹

سوال مورد سنجش مهارتهای موردنظر خودآگاهی آگاهی از نقاط قوتآگاهی از نقاط ضعفتصویر خود واقع بینانهآگاهی از حقوق و مسئولیت هاتوضیح ارزشهاانگیزش برای شناخت سوال۶:

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۳

۴-۵ تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ همراه با فرزند۴-۶- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله همراه با فرزند۴-۷- نوع نسبت والدین با کودکان۴-۸-

Read more