دسته بندی علمی – پژوهشی : 
آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۳

دسته بندی علمی – پژوهشی : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۳

۴-۵ تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ همراه با فرزند۴-۶- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله همراه با فرزند۴-۷- نوع نسبت والدین با کودکان۴-۸-…