سامانه پژوهشی – آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۵

۲-۴-۴- عناصر اصلی مهارت ‌های زندگی:سازمان جهانی بهداشت ده مهارت زندگی فوق‌الذکر را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم می‌کند:الف) مهارت‌های مرتبط با تفکر

Read more

سامانه پژوهشی – آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۶

ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر.ابراز وجود.مذاکره.امتناع.غلبه بر خجالت.گوش دادن.۲-۴-۵-۶-. مهارت ایجاد و حفظ روابط بین‌فردی[۳۱] : مهارتی است برای تعامل مثبت با افراد، به‌ویژه اعضای خانواده، در زندگی

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۳

۴-۵ تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ همراه با فرزند۴-۶- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله همراه با فرزند۴-۷- نوع نسبت والدین با کودکان۴-۸-

Read more