سامانه پژوهشی – بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۶

تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی در زندان‌ها؛تقویت و استمرار مقوله مهم روان درمانی و مشاوره در سطح زندان‌ها و سراسری کردن این امرارتقاء سطح تشکیلاتی و

Read more

علمی : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۹

طـبـق تحقـیـقی کـه در ســـــال ۲۰۰۳ توسط اتحادیه معلمین کـانادایی انجام گرفت، تماشای تلویزیون برای ۷۵ درصد کـودکــان و نوجوانان کــانـادایــی یـــکی از مشـغولیات و

Read more