سامانه پژوهشی – بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۶

تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی در زندان‌ها؛تقویت و استمرار مقوله مهم روان درمانی و مشاوره در سطح زندان‌ها و سراسری کردن این امرارتقاء سطح تشکیلاتی و

Read more

بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر …

۵-۳-۱٫ پیشنهادهای پژوهشیاز آنجا که در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است، پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی از روشهای تحقیق کیفی (شامل مشاهده

Read more