بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان در سال1394

چینی برای شکست است (همان ، ص 26) . به علاوه سرمایۀ اجتماعی یکی از قابلیت های مهم سازمانی است که می تواند برای سازمان

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۳

۴-۵ تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ همراه با فرزند۴-۶- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله همراه با فرزند۴-۷- نوع نسبت والدین با کودکان۴-۸-

Read more