علمی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان …

حمایت اجتماعی: میزان برخورداری از محبت و توجه ومساعدت اعضای خانواده،دوستان وسایر افرادی که فرد از آنها برخوردار است (حریری، ۱۳۸۱).سلامت روان: سازمان بهداشت جهانی

Read more