آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۹

سوال مورد سنجش مهارتهای موردنظر خودآگاهی آگاهی از نقاط قوتآگاهی از نقاط ضعفتصویر خود واقع بینانهآگاهی از حقوق و مسئولیت هاتوضیح ارزشهاانگیزش برای شناخت سوال۶:

Read more