سامانه پژوهشی – آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۵

۲-۴-۴- عناصر اصلی مهارت ‌های زندگی:سازمان جهانی بهداشت ده مهارت زندگی فوق‌الذکر را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم می‌کند:الف) مهارت‌های مرتبط با تفکر

Read more