سامانه پژوهشی – بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۶

تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی در زندان‌ها؛تقویت و استمرار مقوله مهم روان درمانی و مشاوره در سطح زندان‌ها و سراسری کردن این امرارتقاء سطح تشکیلاتی و

Read more